CDA Barendrecht goed het zomerreces in

Het zomerreces  is gestart voor de lokale politiek

Terugblik op de afgelopen periode
Tussen de gemeenteraadsverkiezingen en nu is er veel gebeurd. In de media lijkt het soms alsof de lokale Barendrechtse politiek alleen maar met zichzelf bezig is en dat de relatie tussen de verschillende partijen niet goed is. Toch is er veel positief nieuws te melden; een mooi moment om alles bij het begin van het zomerreces nog eens op een rijtje te zetten.

Coalitieakkoord
Er is een mooi coalitieakkoord geschreven waar 6 partijen aan deelnemen: Eenheid in verscheidenheid. Kenmerkend daarin is dat de sterke punten van alle partijen te herkennen zijn in de lokale onderwerpen. Daarbij is bewust gekozen voor een andere aanpak van besturen. Zo zijn er inmiddels wijkwethouders, worden daar waar mogelijk vergaderingen niet op het gemeentehuis gedaan maar in de wijken en het CDA Barendrecht is nu druk bezig om vanuit de eigen partij een wijkgerichte aanpak vorm te geven

College gevormd
Op 14 juni is het nieuwe college geïnstalleerd. Het CDA levert een van de wethouders; Peter Luijendijk. Peter heeft namens het college de volgende portefeuilles en taken:  Onderwijs en -huisvesting, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en vergunningen WABO. Projecten: samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven, Zuidpolder en Stationsgebied. Daarnaast is hij tevens Loco burgemeester.

Aanpak urgente zaken
Het CDA heeft verschillende punten uit haar verkiezingsprogramma ingebracht in het collegeprogramma. Een aantal van deze punten had voor wat ons betreft prioriteit, dat hebben de CDA leden ook aangegeven. Inmiddels hebben we de eerste resultaten daarvan geboekt samen met de coalitiepartijen.

Onkruid
Een doorn in het oog van het CDA Barendrecht en ook van vele inwoners is de staat van het groenonderhoud. Op vele plaatsen schiet het onkruid de grond uit. Dat heeft deels te maken met het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Het moet nu gebeuren door wieden, behandelingen met kokend water of door wegbranden. Dat dit nog niet goed ingeregeld is blijkt uit de vele reacties van de inwoners van Barendrecht. Samen met de coalitiepartijen hebben we een motie ingediend die oproept om dit nu versneld op te pakken. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen en de verantwoordelijk wethouder heeft dit inmiddels opgepakt.  Hierin wordt het college onder andere verzocht om te onderzoeken hoe op korte termijn snel actie ondernomen kan worden op klachten van inwoners. Het gaat om meldingen (buitenruimte) van burgers en gezamenlijk schouwen van de wegen, fietspaden, trottoirs en het groen. Doel is om verzakkingen, gaten, wildgroei groen, ongewenst groen (onkruid) en obstakels direct op te lossen en te verwijderen.

Waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers
Een punt uit ons verkiezingsprogramma dat middels een motie nu extra aandacht krijgt. Hierin wordt het college verzocht om nog in 2018 een dag van waardering te organiseren voor vrijwilligers en mantelzorgers. Ook wordt het college verzocht te onderzoeken of van deze dag van waardering een jaarlijkse traditie gemaakt kan worden.

Aanpak problemen Binnenhof en Binnenlandse baan
Het CDA Barendrecht heeft samen met de PvdA vragen gesteld over deze situatie. Met stip het onderwerp dat de Barendrechters bezighoudt. Deze vragen zagen op de veiligheid tijdens de weekmarktdagen, de indeling van het plein en de plaats van de weekmarkt. Nadien is op 14 juni een motie ingediend en aangenomen. Inmiddels is dit door de verantwoordelijk wethouder opgepakt en deze heeft bericht dat de uitvoering van de motie in volle gang is. In oktober zouden volgens planning alle zaken uit de motie aangepakt moeten zijn/ moet er een voorstel liggen voor de weekmarkt.

 

To zover de samenvatting. De fractie van het CDA Barendrecht wenst u een fijne zomer toe!

Gerdien de Lange-Leguijt
Wiljo Reijnders
Arno Schippers
Johan Lengkeek