Ongerust over bezuiniging op de thuisbegeleiding.

VivenzBARENDRECHT | Het CDA ontving een brief van Vivenz waarin staat dat deze organisatie gedwongen zijn om met ingang van 2015 jaarlijks 285 minder uren thuisbegeleiding kunnen geven en ook mogelijk personeelsleden moeten gaan ontslaan.

De hulpverleners van Vivenz zorgen voor thuisbegeleiding bij ontwrichte gezinnen, kwetsbare ouderen en ook psychiatrische patiënten die in hun omgeving overlast veroorzaken. In de vorm van bv. vervuilde huishoudens. De begeleiding is vaak tijdelijk totdat de cliënt het zelf weer aankan eventueel met hulp van familie, vrienden of buren.
CDA is van mening dat Vivenz sociaal maatschappelijk ook in Barendrecht een belangrijke rol vervult  door zeer kwetsbare mede – Barendrechters te helpen en de fractie heeft n.a.v. de noodkreet de volgende vragen aan het college gesteld.

  1. Hoe gaan wij in Barendrecht de 285 uren thuisbegeleiding opvangen die Vivenz in onze gemeente gaat schrappen in 2015?
  2. Wat is het afbreukrisico als wij er niet in slagen om dit op te vangen?
  3. Vivenz kondigt een wachttijd aan voor nieuwe clienten. Welke maatregelen gaat het college ondernemen om te voorkomen dat er een wachtlijst ontstaat?
  4. Zijn er gevolgen voor de nieuwe huisvesting aan de Kruidentuin waar op korte termijn een raadsbesluit over moet worden genomen?
  5. Hoe verhouden zich de maatregelen die Vivenz neemt tot de wettelijke overgangstermijn AWBZ -WMO van 1 jaar na 1-1-2015, die o.m. wordt genoemd uw conceptbeleidsplan WMO 2015 versie 8 juli?

Hierbij het antwoord van het college:

Vragen_raadslid_Van_der_Stoep_inzake_brief_Vivenz_van_9_september_jl

[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”left” link=”www.cdabarendrecht.nl/jilles-van-der-stoep” /]