CDA Begroting 2021

Trendbreuk!

Het CDA Barendrecht is altijd zeer betrokken en kritisch op begrotingscijfers, dekkingsvoorstellen, meerjarenramingen etc.
In de afgelopen jaren hebben we dan ook vaak stevig ingezet op het debat.

Op dinsdag 10 november bespreken we de begroting voor 2021. Opmerkelijk is deze keer dat het een geheel andere begroting betreft dan voorgaande jaren. De begroting is sluitend voor meerdere jaren, er ligt een solide dekkingsplan en er is sprake van een voorstel voor de besteding van de Enecogelden.

ZIjn er dan helemaal geen opmerkelijk zaken of aandachtpunten? Uiteraard zijn die er wel. Maar als we die benoemen moeten we u, als lezer, ook meenemen in de achtergronden daarvan.

OZB heffing voor bewoners
De heffing bestaat uit een tarief dat de gemeente vaststelt en de waarde van de woning zoals die wordt vastgesteld door de SVHW. De gemeente heeft ervoor gekozen om het tarief te bevriezen en dat vinden wij als CDA Barendrecht verstandig. Het bevriezen van het tarief getuigd ook van visie op de toekomst. Het is nog maar zeer de vraag of de waardestijging blijft doorzetten. Experts houden al rekening met een periode dat de waardestijging stagneert en zelfs dat de gemiddelde waarde zal dalen. In dat geval zit niemand te wachten op het verhogen van de OZB-tarieven om de gemeentefinanciën te redden. Een duidelijke keuze met een scherp oog voor de toekomst.

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing gaat omhoog; hoe kan dat? Hier past een goede analyse van de cijfers. Het is een gesloten systeem wat betekent dat de kosten gedekt moeten worden door de opbrengsten en dat er geen winst op gemaakt mag worden.
Het blijkt dat de verwerking van afvalstromen marktbreed duurder is geworden, dus in geheel Nederland. Daarnaast heft de Rijksoverheid belasting op de hoeveelheid restafval. Die heffing is er om gemeenten te dwingen minder restafval te produceren. Dat lukt ons in Barendrecht buitengewoon goed sinds januari 2020, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de hogere rijksheffingen op restafval al jaren bekend is dat we eigenlijk al een nieuw afvalinzamelingssystem hadden moeten hebben in 2016/ 2017.

Voorzieningenniveau blijft gelijk.
Bijna alle voorzieningen blijven bestaan. Op veel gebieden zijn er wel nieuwe afspraken om de kosten daarvan binnen de perken te houden.

En dan als laatste;
De eerste berichten over de gemeentefinanciën waren niet positief; er zou 5 miljoen bezuinigd moeten worden.
Het CDA Barendrecht ziet dat de gemeente voor een groot bedrag eerst in de eigen organisatie heeft gesneden alvorens te gaan praten over belastingen, voorzieningen etc. Dat getuigt van moed en een juiste inzet; de rekening van de tegenvallende financiën worden dus niet zomaar bij de inwoners neergelegd!

Tagged