CDA en de begroting 2013

Op 5 november 2012 vond de eerste termijn van de begrotingsbehandling plaats in de gemeenteraad. Nieuwsgierig naar de bijdrage van de CDA-fractie?  

Voorzitter, laat ik beginnen met een woord van dank. Dank richting ambtenaren en college voor deze begroting en de beantwoording van de vragen. Er is heel veel werk verzet om tot deze begroting te komen.

Keuzes CDA

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota gaf de CDA-fractie aan dat bij het maken van keuzes de volgende punten belangrijk zijn:

  • Zorg voor kwetsbare groepen
  • Veiligheid in de buurt,
  • Jeugd kansen bieden
  • De financiële kaders

Deze vier punten van het CDA sluiten naadloos aan bij het profielen kwadrant[1] vanuit de begroting. Bezuinigen doet pijn. We vinden, dat de 11 insprekers, de mensen, die ons mailden en de reacties uit de Barendrechtse samenleving· goede redenen aanvoeren waarom je niet zou moeten bezuinigen.

Alle reacties hebben wij bij onze afwegingen meegewogen. Er is gekeken of er alternatieve bezuinigingen mogelijk zijn. Echter de gemeente staat voor de opdracht weer één miljoen extra te bezuinigen. Na de 10 miljoen in de afgelopen jaren wordt dat steeds moeilijker. We komen tot de conclusie dat de afwegingen van het college om die bezuinigingen voor te stellen goed overwogen en evenwichtig zijn.

Subsidies

Wij vinden echter dat de jeugdtheaterschool Hofplein[2] in vergelijking van andere instellingen een te grote taakstelling opgelegd gekregen heeft. In het amendement "Jeugdtheaterschool Hofplein" stellen wij voor een verdere bezuiniging vanaf 2014 niet door te voeren. Een bezuiniging van 10 % vanaf 2013 lijkt ons gerechtvaardigd. Bij dezen dienen wij namens andere fracties een amendement in.

Dan de doorbelasting van de energiekosten van Poppodium de Beuk. In de inspraakreactie horen wij twee zaken, die direct betrekking hebben op het gebouw. Ten eerste de staat van onderhoud, ten tweede de doorbelasting van de energiekosten. Wat betreft het eerste roepen wij de Beuk op gebreken te melden en het college roepen wij op in gesprek te gaan met de Beuk.

Dan de doorbelasting van de energiekosten. Via telefoon en een gesprek hebben wij enig zicht gekregen op de bijdragen, die de Beuk ontvangen van leden en bandjes. Wij vragen ons af of hier echt geen mogelijkheden zitten om ook aan meer inkomsten te komen. Bovendien denken wij door meer op het energieverbruik te letten deze rekening naar beneden kan.

  • Wij verzoeken het college voor de voorjaarsnota 2013 in samenspraak met de Beuk hun financiële mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken. En zo nodig met een voorstel naar de raad te komen. Kan het college aan dit verzoek voldoen?

Bibliotheek

Met belangstelling wacht de CDA-fractie voor de voorjaarsnota 2013 op de uitwerking van het college van het scenario[3] "één volwaardige bibliotheek vestiging in Barendrecht." We zijn teleurgesteld dat Albrandswaard haar beleid van de afgelopen 12 jaar ten aanzien van het niet mee betalen aan een bibliotheekvestiging in Carnisselande/Portland voortzet. En zeker in het licht van de toekomstige BAR-samenwerking[4] is dat ronduit teleurstellend.

Het CDA kiest vooralsnog voor een vestiging van een bibliotheek in het Centrumgebied van Barendrecht. Van het college verwachten we bij de  uitwerking van het scenario  dat er voor Carnisselande alternatieven gezocht worden  om in ieder geval jongeren en senioren in hun direct omgeving boeken te laten lenen. Maar ook alternatieve gebruiksmogelijkheden voor het gebouw. Wij ondertekenen dan ook de motie van D66, die wordt ingediend.

Adviesraden

Er zijn veel inspraakreacties op de korting van het budget van de adviesraden. De ombuiging betreft alleen de vacatiegelden van een aantal adviesraden. Andere faciliteiten blijven behouden. De adviesraden adviseren direct aan het college. Toch maken wij ons zorgen of we niet het gevaar lopen snel expertise vanuit die raden te gaan verliezen. Overgaan op burgerparticipatie is weinig concreet en in onze visie meer dan een LinkedIn site optuigen

Twee vragen aan het college:

  • Is onze conclusie over de bezuinigingen op de adviesraden juist?
  • Kan bij de voorjaarsnota 2013 concreet aangeven hoe zij de adviesraden nieuwe stijl/burgerparticipatie vorm gaat geven de komende jaren?

We hebben de inspraak reactie van de voorzitter van de monumentencommissie nog eens goed tot ons door laten dringen. Hij stelt voor de open monumentendag voor Barendrecht te behouden door € 1000 euro uit het budget inspecties monumenten te halen en dit te gebruiken om de monumentendag te organiseren. Behoud van de open monumentendag lijkt ons een goede zaak.

  • Wat vindt het college en de overige fractie van dit idee?

Onderwijshuisvesting en jongerencentrum

De jongste leerlingenprognose voor het voortgezet onderwijs laat zien dat de mooie nieuwe scholen meer leerlingen ook vanuit Barendrecht trekken dan we gedacht hadden! Voor de gemeente heeft dat de keerzijde: tekort aan onderwijshuisvestiging op redelijk korte termijn.

Het college noemt een drietal scenario’s[5] die uitgewerkt moeten worden. Dit kan ook gevolgen hebben voor de bouw van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Lagewei en het Jongerencentrum.

Alternatief is het niet bouwen van het MFA en een renovatie van de school aan de Botter. Het jongerencentrum zal dan in een apart gebouw op Campus Lagewei worden gebouwd.

  • Op welke termijn denkt het college onderwijshuisvestingsscenario’s en de plaats van het jongerencentrum op de Campus Lagewei aan de commissie Samenleving voor te kunnen leggen?
  • Gaat het college de omwonenden van het Jongerencentrum en de Botter bij de nadere uitwerking van de plannen te betrekken?

Centrumontwikkeling en Inge de Bruijnbad

Morgenavond wordt ook een besluit genomen over de privatisering van het Inge de Bruijnbad. De CDA fractie vindt dat Barendrecht een zwembad moet houden. Het gezondheidsaspect van zwemmen is door onze woordvoerder van der Stoep in de commissievergadering toegelicht. Wij kunnen instemmen met het voorstel en wachten de vervolgstappen af.

Onze mening over de centrumontwikkeling is net verwoord door onze woordvoerder Groenendijk: geen betaald parkeren in Barendrecht en aanvullende voorwaarden om de markt op te gaan met het plan.

Bezuinigingen op Veiligheid en Centrum Jeugd en Gezin

Voorzitter met twee bezuinigingsvoorstellen gaan wij akkoord maar niet echt van harte. Het betreft het budget integraal veiligheidsbeleid en budget op het CJG (Centrum Jeugd en Gezin).

Ten eerste het integrale veiligheidsbeleid. De CDA-fractie hecht aan de uitvoering van de plannen uit de notitie "Meer blauw op straat". Verder bezuinigen op dit budget[6] dan nu het geval is, lijkt ons niet gewenst. Er zijn nog steeds locaties waar bewoners overlast ervaren. Toezicht is dan een manier om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Aandacht vragen wij hier naar aanleiding van de inspraakreactie voor de overlast rondom de Focus Beroepsacademie tijdens lestijden voor bewoners rondom de Botter.

Dan het CJG. De komende jaren krijgt het CJG een forse uitbreiding van taken tijdens en na de transitie Jeugdzorg[7]. Het huidige kabinet zet die zoals het lijkt voort. Door onze bezuiniging gaat zeker deskundigheid verloren. Deskundigheid, die niet zo maar overgenomen kan worden door vrijwilligers of niet deskundige professionals. We doen een dringend beroep op het college dit in gesprekken met het CJG in het oog te houden.

Maatschappelijke stages

Het laatste onderwerp dat wij aan de orde willen stellen is de Maatschappelijke Stage. In het regeerakkoord[8] wordt de wettelijk verplichte Maatschappelijke Stage met ingang van het cursusjaar 2015/2016 afgeschaft.

"Stages zijn een uitstekend middel om jongeren kennis te laten maken met het vrijwilligerswerk"", aldus het college[9]. Wij zijn het, het zal u niet verbazen, daar helemaal mee eens. Wij vragen ons af is enige vorm van samenwerking tussen scholen, stage-afnemers en de gemeente ook na 2016 niet mogelijk is om jongeren te blijven activeren vrijwillig mee te doen in de samenleving.

Dat antwoord kan het college, maar ook de CDA-fractie vandaag niet geven. Wij gaan de komende maanden in gesprek met de scholen en verenigingen. Van het college verwachten wij dat zij hier ook eens over na te denken of er nog een alternatief is.

Tenslotte

Voorzitter, waarschijnlijk zal dit niet onze laatste bezuinigingsronde zijn. Het kabinet Rutte 2 staat vandaag op het bordes. Een omvangrijke bezuinigings- en nivelleringsronde staan tot 2017 op de rol. Een deel wordt afgewenteld op de gemeenten.

De voorjaarsnota 2013 lijkt nog ver weg, maar wij wensen het college nu als vast heel veel wijsheid om mogelijk weer moeilijke keuzenvoorstellen aan de raad voor te leggen. De CDA-fractie wil de kracht benutten die in de Barendrechtse samenleving aanwezig is. De kracht van vrijwilligers, mantelzorgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Belangrijk blijft dat iedereen mee kan blijven doen in Barendrecht. Samen kunnen we ook in Barendrecht meer.

Barendrecht, 5 november 2012.

De CDA-fractie:

Corrie Righolt-Dam, Peter Luijendijk, Klaas Groenendijk, Leo van Gelder,

Rolinka van der Graaff – Voskamp, Jilles van der Stoep.


 


[1] Begroting 2013 p 7

[2] Begroting 2013 p 53

[3] Begroting 2013 p 10

[4] BAR  = Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk

[5] Begroting 2013, p 18

[6] Begroting 2013, p 27

[7] Begroting 2013, p 54

[8] Regeerakkoord VVD-PvdA d.d. 29 oktober 2012 p 50 en p 51

[9] Begroting 2013, p 56