CDA fractie Barendrecht zet stages op de kaart

Voor de zomervakantie 2008 heeft Martin van Hengel u ingelicht over de motie_stage, die het CDA heeft ingediend bij de behandeling van de algemene beschouwingen over stages.

Inmiddels heeft het college de motie opgepakt en er invulling aan gegeven middels een nota stages.
n de nota stages beschrijft het college de huidige situatie en wat bereikt kan worden op dit onderwerp. Het komt erop neer dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om stagiairs, met name op MBO, HBO en WO niveau, meer en creatiever in te zetten. Zo hebben studenten iets aan de gemeente en de gemeente iets aan de studenten. Dit biedt inhoudelijke kansen en voordelen, maar ook vanuit een oogpunt van werving van nieuwe medewerkers is het van belang om stages aan te bieden voor deze doelgroep. Een belangrijk doel uit de motie van het CDA.

Naast de studenten die stages willen lopen is een heel belangrijk onderdeel van de nota de maatschappelijke stages. Deze stage is bedoeld voor scholieren van de (Barendrechtse) middelbare school. Het doel is om ervaring op te doen in de maatschappij. Met deze ervaring blijven de scholieren ook na hun stage vaak betrokken door vrijwilliger te worden of te blijven.
Met de verdere uitwerking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt de rol van de gemeente nog belangrijker op het gebied van de maatschappelijke stage.  Het is de bedoeling dat de gemeente een zogenaamde makelaarsfunctie krijgt en zo tussenpersoon wordt tussen stagevraag en stageaanbod. In 2010 gaat de gemeente verdere uitwerking geven aan de rol van makelaar op het gebied van stages.

Wat de CDA fractie betreft had de nota nog veel verder mogen gaan, omdat stages een belangrijk rol kunnen spelen in stimuleren van betrokkenheid. Het ondersteunt tenslotte maatschappelijke binding en de ontwikkeling van jongeren. Echter wij zijn erg blij met wat er nu door het college aangeboden is. Het college rapporteert jaarlijks over de stand van zaken en we zullen daarbij keer op keer kijken of de stages de rol heeft die het verdient in de gemeentelijke organisatie.