CDA: Frisse wind nodig in klaslokalen

Barendrecht | Frisse lucht en een comfortabele temperatuur in de klaslokalen van het basisonderwijs. Ouders klagen al langer over het klimaat in de klas en het CDA wil dat er nu werk van gemaakt wordt, aldus raadslid Arjan Sullock Enzlin (CDA).

Dit geeft hij aan als reactie op signalen van ouders die hun zorgen uitspreken over het klimaat in de klas van de basisschool. Onvoldoende ventilatie en te warme klaslokalen zorgen niet voor een optimaal leerklimaat. Daarnaast zitten er steeds meer leerlingen in een klas, omdat het budget voor het onderwijs te krap is. Dit zorgt voor een cumulerend effect. Voor wat betreft het onderhoud krijgen wij signalen dat niet altijd duidelijk is of de gemeente dan wel de school het onderhoud moet regelen en financieren.

Een ideaal leerklimaat betekent voldoende licht, frisse lucht met een lage concentratie kooldioxide (CO2), en een comfortabele temperatuur. Een slecht binnenklimaat heeft een negatief effect op de gezondheid en kan zorgen voor hoofdpijn, vermoeidheid en een toename van astmatische klachten. Om ziekteverzuim en slechtere leerprestaties te voorkomen is het belangrijk dat het klimaat om te kunnen leren in de klas goed is.

Het CDA heeft vragen aan het college gesteld met doel het leerklimaat te verbeteren.

 

Vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de toegenomen klassengrootte in de afgelopen jaren, klachten over ventilatie en/of te warme klaslokalen?
  2. Zijn er gezondheidsproblemen bekend bij Barendrechtse leerlingen t.g.v. slechte ventilatie of warmte in klaslokalen?
  3. Voldoen de klaslokalen van de basisscholen en het klimaat daarin aan de regelgeving als vermeld in het Bouwbesluit 2012 en/of GGD-richtlijnen? Welke richtlijnen zijn er ten aanzien van het klimaat in het lokaal? Wordt hierop gehandhaafd en door wie?
  4. Hoe wordt bepaald hoeveel kinderen er maximaal in een klas mogen? Hoe luidt deze norm?
  5. Is er sprake van achtergebleven onderhoud? En zo ja, in hoeverre heeft dit achtergebleven onderhoud invloed gehad op het leerklimaat in de klas?
  6. De gemeente heeft budget voor onderhoud van de scholen. Hoe groot is dit budget en kunt u inzichtelijk maken hoe en waaraan dit budget in de afgelopen 5 jaar is besteed?
  7. Kunt u aangeven welke afspraken er zijn tav het onderhoud. Wie is waarvoor verantwoordelijk en heeft het budget hiervoor?
  8. Is het college van mening dat het schoolgebouw en klaslokaal de randvoorwaarden moet bieden, t.a.v. ventilatie en temperatuur, om een zo optimaal mogelijk leerklimaat te bieden, teneinde de leerprestaties van de leerlingen zo goed mogelijk te faciliteren?
  9. Hoe gaat het college een zo goed mogelijk leerklimaat in de klaslokalen van de basisscholen faciliteren?