CDA kiest voor nieuwbouw van ’t Trefpunt

TrefpuntBarendrecht | Het huidige gebouw ‘t Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat wordt vervangen door een nieuw gebouw. In de raadsvergadering van 9 mei 2017 is besloten om over te gaan tot sloop van het huidige sociaal maatschappelijk centrum ’t Trefpunt.

Het college wilde aanvankelijk overgaan tot renovatie maar dit bleek zeer kostbaar, mede omdat de staat van onderhoud zeer matig is. Het CDA heeft met de coalitiepartners EVB en SGP/CU een amendement ingediend waarin het college werd verzocht om over te gaan tot nieuwbouw. Dit amendement werd door de voltallige raad gesteund. Voor nieuwbouw pleit ook dat de huidige gebruikers van het pand een aantal wensen heeft die bij nieuwbouw beter kunnen worden vervuld. Zo wil de Harmonie bijvoorbeeld een betere interne geluidsisolatie in het pand en meer ruimten voor individuele muziekles. In het huidige gebouw zijn naast de Harmonie momenteel o.a. ook de volgende organisaties gehuisvest; Stichting Velerlei, Vluchtelingenwerk en KijkopWelzijn Drukwerk.

Het is niet zeker of het trefpunt wel dezelfde locatie houdt. Het college onderzoekt ook andere geschikte locaties. Voor het CDA staan hierbij  eisen als veiligheid en bereikbaarheid met name voor kinderen en ouderen voorop.

Onze fractie vindt het belangrijk dat ook in de toekomst adequate huisvesting voor de Barendrechtse Verenigingen is gewaarborgd. Een bloeiend verenigingsleven is immers een middel om tot sociale cohesie te komen en het is ook een wapen tegen eenzaamheid, vooral onder ouderen, een steeds groter wordend probleem in Barendrecht.

Wij hebben een grote voorkeur voor een gebouw dat zo duurzaam mogelijk is. Ook uit oogpunt van kostenbeheersing is nieuwbouw in de zo duurzaam mogelijke variant het meest voordelig. Het spreekt voor zich dat  de nieuwbouw in nauw overleg met de gebruikers moet worden ingericht.

Uiterlijk 1 december 2017 komt het college met een grove schets van het nieuwe gebouw, een locatievoorstel en een begroting.