Coalitie op koers en CDA wensen worden ingewilligd

Fractie voorzitter Jilles van der Stoep tijdens de algemene beschouwingen.

Barendrecht | ‘Coalitie ligt op koers en CDA wensen worden ingewilligd’ aldus fractievoorzitter Jilles van der Stoep bij de Algemene Beschouwingen van 2017.

Op 4 juli 2017 vonden de algemene beschouwingen plaats in de gemeenteraad van Barendrecht.

In deze bijeenkomst worden politieke keuzes gemaakt voor de komende jaren. Fractievoorzitter Jilles van der Stoep legde in zijn toespraak de nadruk op de volgende onderwerpen:

Er moeten meer levensloopbestendige woningen komen, met name voor ouderen in het centrum. Ook voor de mensen met de middeninkomens.

Er mag niet worden bezuinigd op de zorg. Het college was voornemens dit aanvankelijk wel te doen maar middels een amendement dat door het CDA mede werd ingediend werd deze bezuiniging ongedaan gemaakt.

Voorts geeft Van der Stoep aan dat de mantelzorgers veel meer steun verdienen vanuit de gemeente dan tot nu toe het geval is. Het college was van plan te bezuinigen op de mantelzorgwaardering omdat hier te weinig gebruik van werd gemaakt. Het CDA nam het initiatief tot een motie “meer waardering voor de Barendrechtse mantelzorger”. In deze motie wordt voorgesteld om niet te bezuinigen op de mantelzorgwaardering en om structureel geld beschikbaar te stellen voor de mantelzorgers. Ook moet onderzoek worden verricht naar wat de mantelzorger nu eigenlijk wil zodat het geld bij zoveel mogelijk  mantelzorgers die het nodig hebben terechtkomt. Het gaat hier om een bedrag van 152.000 euro per jaar. Momenteel wordt maar een klein gedeelte van dit bedrag aan de mantelzorger besteed. Deze motie werd door de hele raad gesteund.

Het college is tevens daadwerkelijk bezig met het bestrijden van eenzaamheid, vooral onder ouderen. Dit is een belangrijk punt voor het CDA. Zo krijgen bijvoorbeeld degenen die 75 jaar zijn geworden extra aandacht van de gemeente en wordt cultuur ingezet om ouderen uit hun isolement te krijgen. Er is geld beschikbaar voor initiatieven die eenzaamheid verlichten.

Een zeer belangrijke wens van het CDA is nog niet ingewilligd en dat is een regeling vergoeding openbaar vervoer voor de minima. Het college komt na het zomerreces met een voorstel. De Bijzondere Bijstand zal in dit opzicht worden gewijzigd.

CDA Barendrecht vindt duurzaamheid heel belangrijk. In dat kader werd het initiatief genomen tot de motie ”Duurzame energietransitie” waarin structureel geld wordt vrijgemaakt om het bereiken van de doelstelling van een CO2 vrij Barendrecht in 2030 te ondersteunen. Ook deze motie kon rekenen op een raadsbrede steun.

Een belangrijk punt tenslotte, waar wij ons als CDA druk over hebben gemaakt is de frisse lucht in de schoolgebouwen. Op dit moment loopt er een onderzoek hoe dit kan verbeteren en wij zijn benieuwd naar de uitkomst en hoe het college dit in samenwerking met de schoolbesturen gaat oplossen.

Al met al kan de fractie van CDA Barendrecht tevreden terugkijken op deze Algemene beschouwingen van 2017.

 

 

Klik hier voor de volledige tekst van fractievoorzitter van der Stoep.