CDA: snel helder plan over nieuwe vorming burgerparticipatie

Eén van de ombuigingsvoorstellen bij de begroting 2013 op 5 en 6 november 2012 is een bezuiniging op de adviesraden.  

Adviesraden adviseren het college gevraagd en ongevraagd.   De gemeenteraad ziet deze adviezen bijvoorbeeld als een voorstel naar de raad wordt gestuurd. Voorbeelden van adviesraden zijn de WMO-raad, de culturele raad, de sportraad, de monumentencommissie en het platform WWB .

Leden van een beperkt aantal van deze raden ontvangen vacatiegelden. Die gelden worden in  twee stappen geschrapt. In principe kunnen de adviesraden gewoon blijven bestaan.  De faciliteiten, die deze raden hebben, zoals gebruik van een ruimte in het gemeentehuis en ambtelijke ondersteuning blijven onverkort bestaan.   

Daarnaast wil het college naar een nieuwe vorm van advisering en noemt dat burgerparticipatie. Zij denkt dan aan burgerpanels of discussies via LinkedIn groepen. 

Burgerparticipatie is een mooi begrip, maar schept verwachtingen. Als burgers deelnemen aan een panel of iets dergelijks moet duidelijk zijn welke verwachtingen de burgers mogen hebben dat hun ideeën worden overgenomen. Te vaak ziet de CDA-fractie dat burgers teleurgesteld zijn, omdat zij niets van hun inbreng terug vinden in een voorstel naar de raad. Hoe het college burgerparticipatie vorm wil gaan geven bleef nog vaag.

De CDA-fractie heeft het college gevraagd vooral  in gesprek met de huidige adviesraden te kijken naar nieuwe vormen van burgerparticipatie. Het is natuurlijk de vraag of er door het schrappen van het vacatiegeld niet te veel expertise verloren gaat.

Het college heeft toegezegd voor de zomervakantie 2013 met een uitgewerkt plan adviesraden nieuwe stijl  te komen. We zullen dit proces, ook al betreft het adviesorganen aan het college, kritisch blijven volgen.