CDA stelt vragen over Borgstede

De CDA fractie heeft onlangs gesproken met de cliëntenraad van Borgstede. In dit gesprek kwamen behoorlijk wat zorgwekkende punten naar voren en dat was voor het CDA aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen aan het college.

Op dit moment is er geen ruimte in Borgstede voor ontspanning en ontmoeting. Die was er eerder wel en daar is behoefte aan zeker ook omdat dit helpt om vereenzaming tegen te gaan.
Omdat het gebouw nog verder ontwikkeld en vernieuwd moet worden zien wij daar kansen om dit gelijk op te pakken.

Deze renovatie levert uiteindelijk een positief resultaat maar er is onduidelijkheid hoe dit gaat gebeuren en hoe bewoners hierover geïnformeerd gaan worden. Dat is een punt van aandacht. Een punt van zorg is dat de staat van het gebouw ronduit slecht te noemen is; regelmatig uitvallen van de CV installatie, het ontbreken van warm water gedurende meerdere dagen en het niet functioneren van liften zijn zaken die in dit gebouw funest kunnen zijn voor de bewoners.

Reden genoeg dus voor het stellen van schriftelijke vragen aan het college:

  1. In eerdere jaren was er in Borgstede (dienstencentrum) ruimte voor andere (sociale) partijen waardoor bewoners van Borgstede en uit de wijk ook binnenshuis ruimte hebben voor ontmoeting en ontspanning. Het CDA deelt de mening van de vertegenwoordigers van de Cliëntenraad dat het goed zou zijn deze functie terug te brengen in het nieuwe Borgstede.
    Is de portefeuillehouder van plan dit onderwerp in haar besprekingen mee te nemen.
  2. Bestrijding van eenzaamheid is een belangrijk thema. Ziet het college mogelijkheden indien deze ontmoetingsruimte wordt gerealiseerd om daar met sociale partners een zodanige invulling te geven, dat het voor een grote groep van ouderen niet alleen aantrekkelijk is om elkaar te ontmoeten, maar dat zij hier ook met hun vragen terecht kunnen o.a. omtrent zorg, aanvraag voorzieningen, e.d.
  3. Als het antwoord op de bovenstaande vraag is dat zoiets een politieke keuze is, krijgen we als Gemeenteraad dan de gelegenheid vooraf input te geven voor de te ontwikkelen plannen?
  4. In de wijk naast Borgstede vinden nu ontwikkelingen plaats tot en met het Het is de wens van veel partijen dat er snel meer woningen beschikbaar komen in Barendrecht. Is het mogelijk het gebied rondom Borgstede gelijk op te laten lopen met de aanpak van het gebouw Borgstede. En ligt hier een kans voor het mede-ontwikkelen van goedkope woonoplossingen voor starters?
  5. Tijdens de commissievergadering van 6 november 2018 vroeg het CDA wie het aanspreekpunt is voor bewoners. Er leven nu al veel vragen, een grote renovatie met verhuizingen levert veel stress op voor bewoners en dan is snelle duidelijkheid essentieel. Aangegeven werd dat zo’n informatiepunt/-persoon beschikbaar is. Is dit inmiddels gecommuniceerd met bewoners of cliëntenraad?
  6. De Cliëntenraad gaf tijdens hun bezoek aan de fractie aan dat zij namens de bewoners spreken, maar dat zij in hun beleving relatief weinig ingelicht zijn over de actuele stand van zaken. Zij missen de mogelijkheid om vooraf mee te denken over het ontwerp, het proces en de herhuisvesting van bewoners tijdens de renovatie. De cliëntenraad wil graag in een vroegtijdig stadium betrokken worden in het ontwikkelproces, zodat het ontwerp zo goed mogelijk aansluit op de doelgroep. De cliëntenraad acht zich ook gebonden aan een eventuele geheimhoudingsplicht. Het CDA roept daarom de wethouder op om de Cliëntenraad nauwer te laten betrekken door de ontwikkelaar. In het vertrouwen dat hierdoor het proces wordt ondersteund en de bewoners goede en tijdige informatie krijgen over de stand van zaken.

Tot slot zijn we als fractie opnieuw bijgepraat over de abominabele kwaliteit waarin bewoners nu in Borgstede moeten verblijven. Laatst was er een week geen warm water, de CV-ketel is regelmatig stuk en een lift bleef 3 weken defect.

We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkelaars vaart maken met het proces. Tegelijk roepen we de portefeuillehouder op het initiatief te nemen om de wensen die ook bij de raad leven kenbaar te maken bij Woonzorg en de raad mee te nemen in dit proces.

We zien de beantwoording graag tegemoet.

Namens de fractie van CDA Barendrecht,

Gerdien de Lange-Leguijt

Raadslid CDA Barendrecht

 

 

Tagged