Vroeg onderkennen van noodzaak hulpverlening

De decentralisatie Jeugdzorg en AWBZ /WMO is  een belangrijke stap verder. Op 16 juli 2013 zijn in de gemeenteraad twee nota’s unaniem aangenomen die de koers uitstippelen van de overheveling van taken vanuit het Rijk naar de gemeente. Barendrecht gaat samen met Ridderkerk en Albrandswaard, ook wel in  “BAR verband genoemd”, de jeugdzorg en de WMO uitvoeren.

Voor CDA Barendrecht is het heel belangrijk dat er een goede zorg is voor de kwetsbaren in onze samenleving. Er moet aandacht zijn voor de zieken en gehandicapten.  Ook moeten de ouderen in staat worden gesteld om met voorzieningen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Wat de jeugdzorg betreft moet het kind alle zorg krijgen die nodig is om beter te worden.   Door de decentralisaties komt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jeugdzorg en de AWBZ/WMO volledig bij de gemeente te liggen. Het grote voordeel is dat de zorg dicht bij de Barendrechter die het nodig heeft kan worden georganiseerd. Hierdoor kan meer “maatwerk” aan de zorgvrager worden geleverd.

CDA Barendrecht is van mening dat veel geïnvesteerd moet worden in preventie en vroege signalering van problemen zowel op geestelijk als lichamelijk gebied.   Hoe eerder de problemen worden onderkend,  hoe groter de kans is dat er adequaat hulp kan worden geboden. Het is de bedoeling dat er 1 “loket” komt waar burgers voor alle vraagstukken terechtkunnen als het gaat om jeugdzorg, WMO – voorzieningen en zo mogelijk ook vraagstukken m.b.t. bijstandsuitkeringen en toeslagen.  Dit is in de lijn met de door de raad geaccordeerde uitgangspuntennota’s.

CDA Barendrecht blijft dit proces nauwlettend volgen, ook om te voorkomen dat iemand ondersteuning nodig heeft straks door deze hele grote reorganisaties  tussen wal en schip valt.

[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”left”]