CDA: Zon breekt nog niet door voor zonnepark Vaanplein.

zonnepark
“Beoogde plek voor het zonnepark langs de A15 staat nog steeds leeg.”

Barendrecht | Het CDA heeft zorg over de voortgang van het nog te bouwen zonnepark langs de A15 bij het Vaanplein. Op dit moment staat op de website van SolarGreenPoint dat 16,3% is verkocht. De bouw had in najaar 2016 al moeten starten. Om met de bouw te kunnen starten moeten echter 75% van de 1500 zoncertificaten zijn verkocht. 

De zorg van het CDA zit in de participatieregeling voor burgers die een zoncertificaat willen kopen. Het CDA vraagt zich af of de regeling wel aantrekkelijk genoeg is voor hen. Zo staat in de informatiebrochure dat naast een financieel rendement het bij dit initiatief veel meer gaat om het in gezamenlijkheid opwekken van zonne-energie. Arjan Sullock Enzlin (CDA) geeft aan dat een ideëel motief heel goed is, maar hij vraagt zich af of dit voldoende is om burgers over de streep te trekken om deel te nemen.

De andere zorg die het CDA wil delen is gelegen in de duurzaamheidsambities van het college. In 2030 willen we in Barendrecht CO2 neutraal zijn. Dit zonnepark is goed voor 1% in de totale reductie en dat zou in 2017 al gerealiseerd moeten worden. Als we aan de voorkant al zoveel problemen zien dan moeten we er nu al van leren, aldus Arjan Sullock Enzlin (CDA).

Het CDA heeft hierover vragen gesteld aan het college en wil onder andere weten hoe het college burgers over de streep denkt te krijgen en of de vertraging effect heeft op de duurzaamheidsambities van de gemeente.

 

 

 

 

 Gestelde vragen aan het college:
  1. Klopt het dat het project vertraging heeft? Wat is hiervan de oorzaak? Hoeveel is deze vertraging?
  2. Bent u van mening dat het project voldoende bekend is onder burgers
  3. Wat is de consequentie van deze vertraging voor het uitvoeringsprogramma duurzame energie Barendrecht?
  4. Is het college van mening dat het ideële doel om in gezamenlijkheid zonne-energie op te wekken beter werkt dan de burger een hoger financieel rendement te geven om dit project tot een succes te maken
  5. Is het college van mening dat de financiële regeling voldoende duidelijk en aantrekkelijk is en genoeg zekerheid biedt voor de individuele burger?
  6. Welke mogelijkheden ziet het college om deelname van burgers te vergroten?
  7. Welke mogelijkheden heeft het college om, in vergelijkbare zonnepark-projecten, invloed uit te oefenen in de vorm van participatieregelingen.