CDA Zuid-Holland tegen windmolens in Barendrecht

windmolen in het groenBARENDRECHT | Het advies van het CDA Zuid-Holland aan het CDA Barendrecht is om met een alternatief plan met andere energievormen te komen om zo toch te participeren in de te leveren schone energie. Vanuit het CDA Zuid-Holland zal dit zeker gesteund worden.

Om de doorstart te maken naar andere alternatieve energievormen zijn pilots (proeftuinen) uit de samenleving en de gemeenten nodig; innovatieve en nieuwe vormen van energiewinning zoals bijvoorbeeld winning van aardwarmte en zonne-energie.
Het CDA Zuid-Holland juicht het toe als het CDA Barendrecht daar een koploper in wil worden.

Op 18 maart 2015 gaan we met zijn allen naar de stembus en kiezen we naast het waterschap ook de provinciale staten van Zuid-Holland.

Het standpunt van de CDA-fractie Barendrecht is: ‘geen windturbines in dichtbevolkt gebied’. Dus niet in Barendrecht en ook niet in de omgeving. Maar hoe kijkt de provincie nu aan tegen plaatsing van de windturbines in Barendrecht. Recreatie en stedelijk groen is immers het speerpunt van de afgelopen en komende periode.

Plaatsing van windturbines valt uiteindelijk onder de verantwoordelijkheid van de provincie. CDA Barendrecht heeft daarom zijn hoop gevestigd op meer statenleden die met verstand van duurzame energie ook duurzame besluiten durven nemen.

In gesprek met Ellen Verkoelen, statenlid CDA Zuid-Holland, vraagt Arjan Sullock Enzlin zich af hoe windmolens zich verhouden met het stedelijk groenbeleid. Wat kunnen verwachten van het CDA Zuid-Holland? Ellen aan het woord …

Iedereen is voor schone energie  ….. toch?
De verduurzaming van energie is een complexe opgave want de gevolgen van de landschappelijke inpassing van nieuwe energiebronnen zoals de windturbines trekt daarmee een zware wissel op de directe leefomgeving van inwoners. Iedereen is voor schone energie. Het besef dat we juist op dit vlak dienen te verduurzamen om de leefbaarheid voor onze kinderen te kunnen borgen wordt breed gedeeld. Als dat anderzijds echter een zo grote negatieve impact heeft op onze directe leefomgeving groeit de maatschappelijke weerstand in de samenleving tegen de plaatsing van windturbines.

Investeren in leefbaarheid?
Met mijn gezonde verstand begrijp ik dit en ik vind dat met de negatieve effecten op de directe leefomgeving rekening gehouden moet worden! Dus geen windturbines op die locaties waar geïnvesteerd is in stedelijk groen, recreatie en natuurgebieden. Mijns inziens zijn we dan het paard achter de wagen aan het spannen. Leefbaarheid wordt ook gerealiseerd door stedelijk en recreatiegroen.

Dat geldt dus ook voor de locaties Oude Maas en het gebied noordelijk van Barendrecht (zuidelijk randpark)?

Ja

Ruimte voor alternatieven?
De politiek en de samenleving moeten niet alles op alles zetten om windenergie te realiseren. Het kan ook met zonne-energie, waterkracht of via aardwarmte.  Als windturbines te belastend zijn voor een leefomgeving is het aan de politiek om ook deze alternatieve  schone energievormen een kans te geven.

Kans?
De gemeente Barendrecht heeft als partner in de stadsregio Rotterdam in 2012 via een ‘Convenant Realisatie windenergie stadsregio Rotterdam’ een drietal locaties (Vaanplein, bedrijventerrein Oost-A15-, Heinenoordtunnel) voor de plaatsing van windturbines aangewezen. Het CDA Barendrecht opteert voor andere vormen van energie als windenergie en wil op die wijze de gekozen locaties vrijwaren van windturbines. Er is in het verleden stevig geïnvesteerd in stedelijk recreatiegroen bij de gebieden waar nu de windturbines zijn voorzien.

Zijn alternatieve vormen voor duurzame energie mogelijk?
Vanuit de CDA-fractie Zuid-Holland snap ik de overwegingen van het CDA Barendrecht. In het verkiezingsprogramma hebben wij als CDA ook aangegeven dat wij de komende beleidsperiode in wil zetten op andere alternatieve energievormen. Letterlijk staat in het CDA ZH verkiezingsprogramma:
‘In het kader van windenergie zijn er afspraken gemaakt waaraan de provincie zich heeft verbonden door het ruimtelijk mogelijk te maken. In de komende periode wordt daar bovenop niet verder actief geïnvesteerd op windturbinelocaties in de provincie. Windturbinelocaties op zee krijgen alleen steun indien deze vanaf de kust gezien buiten zichtafstand liggen.’

Wat zou Barendrecht kunnen doen?
Mijn advies aan het CDA Barendrecht is om met een alternatief plan met andere energievormen te komen om zo toch te participeren in de te leveren alternatieve energie. Vanuit het CDA Zuid-Holland zullen wij dat zeker willen steunen. Om de doorstart te maken naar andere alternatieve energievormen zijn pilots (proeftuinen) uit de samenleving en de gemeenten nodig; innovatieve en nieuwe vormen van energiewinning zoals bijvoorbeeld winning van aardwarmte en zonne-energie. Daarmee wordt Barendrecht een koploper in de ontwikkeling naar nieuwe schone energievormen. Met het oog op de toekomst juich ik dat toe.

Is het echt zo urgent?
Energie is onmisbaar voor onze economie en samenleving. Als het gaat om toepassen van alternatieve duurzame energie is Nederland bepaald geen koploper. We zijn nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals gas uit eigen land en de import van onder andere olie en gas uit politiek instabiele regio’s. Naast deze onwenselijke afhankelijkheid raken fossiele brandstoffen op waardoor de energieprijzen (in de toekomst) stijgen. Het gebruik van fossiele brandstoffen is schadelijk voor het milieu en draagt bij aan de klimaatverandering. Dit vraagt om een overstap op alternatieve energiebronnen, zoals zon, water, afval en bodem, die niet opraken, waarbij geen afhankelijkheid van externe partijen bestaat en die niet schadelijk zijn voor de luchtkwaliteit.

Ok, en dat betekent voor de provincie?
In het duurzaamheidsbeleid van de provincie wordt ingezet op energiebesparing en op duurzame innovatie van bestaande en nieuwe ontwikkelingen. Bij alternatieve energie gaat het niet om de keuze van één alternatieve energievorm maar wordt het een mix van vele alternatieve energievormen.

Nieuwe innovatieve alternatieve energievormen uit de samenleving zetten Nederland op de kaart en zijn onze nieuwe Deltawerken!

 

Ellen Verkoelen
Ellen Verkoelen

 

Mijn naam is Ellen Verkoelen en ik heb het voorrecht om al 4 jaar CDA-statenlid te zijn in onze provincie. Ik ben een levenslustige, creatieve vrouw die lef en gezond verstand in de juiste verhouding combineert.  Mijn missie in mijn politieke werk is stevig bij te dragen aan een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving voor alle inwoners van ons prachtig Zuid-Holland. Natuurlijk zet ik mij daarbij in op alle taken die een provincie heeft, maar het meest ligt mijn hart toch bij het verduurzamen van de energieopgave in onze provincie en Nederland.

Ellen Verkoelen staat nummer 2 op lijst 4 CDA van de Provinciale staten Zuid-Holland