Centrumontwikkeling, de stand van zaken

De afgelopen maanden zijn er veel Barendrechters geweest die ons hun mening hebben gegeven over de plannen die er zijn om het centrum van Barendrecht aantrekkelijker te maken.

Die meningen werden gegeven via mails, brieven en telefoontjes, in gesprekken op verjaardagen, bij het sportveld, als je een biertje ging drinken of een hapje ging eten bij de plaatselijk horeca, op zondagmorgen “uit de kerk” of op de Middenbaan. Goed om te horen wat er leeft. Dikwijls is men enthousiast: een aantrekkelijk centrum, levensloopbestendige woningen, huisvesting voor jongeren en een goede stap in de richting voor een nog aantrekkelijker winkelgebied. Daar staat tegenover dat er ook veel kritische geluiden zijn: gaat het karakter van Barendrecht niet teveel veranderen, zitten we niet jaren in de overlast van bouwactiviteiten, wordt het allemaal niet veel te druk en te hoog, kunnen we het wel betalen? Vooral van de mensen die zullen moeten verhuizen: hoe haal je het in je hoofd om aan ons huis te komen?

In juni/juli kon iedereen zijn of haar formele reactie kwijt op de voorliggende concept-structuurvisie. In de definitieve structuurvisie wordt globaal aangegeven hoe Barendrecht – Centrum gaat worden ingericht, als deze visie wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Er zijn totaal 116 inspraakreacties op deze concept-visie gegeven, waarvan zo’n 45 afkomstig van de winkeliers en eigenaren van panden aan en rondom de Middenbaan. De toonzetting van de brieven was kritisch. Veel winkeliers zijn van mening dat er iets moet gebeuren, maar vinden de onderbouwing van de plannen onvoldoende. Een klein aantal bewoners vindt dat er niks moet veranderen. Veel andere indieners van een inspraakreactie zien wel dat er iets moet gebeuren, maar hebben op onderdelen bezwaren tegen plaats en omvang van de ingrepen in het Centrum.

Er zijn nog al wat Barendrechters die zich zorgen maken over de financiële onderbouwing. De CDA-fractie is er duidelijk over: het gaat om enorme bedragen en die onderbouwing moet gewoon goed zijn. Dat standpunt wordt raadsbreed gedragen en daar gaan we de komende maanden dus veel aandacht aan geven. Uitvoering van de plannen mag niet leiden tot verhoging van de lokale belastingen. Dat is het uitgangspunt.

We gaan de komende periode goed kijken naar alle reacties en zullen een en ander meenemen in de uiteindelijke afweging. In eerste instantie was het plan dat in november de structuurvisie daar de raad zou worden behandeld. Op dat moment zou de visie dus definitief worden vastgesteld. Allerlei ontwikkelingen maken dat deze beslissing verschuift naar begin 2009. Heel vervelend, ook omdat het de periode van onzekerheid voor bewoners verlengt, maar het blijkt nodig om er voor te zorgen dat we optimaal voorbereid de beslissing kunnen nemen.

De CDA fractie vindt in elk geval dat het Centrum aantrekkelijker moet worden, en vindt zeker ook dat het bijbouwen van levensloopbestendige woningen, waaraan een grote behoefte is in Barendrecht-Centrum absoluut moet gebeuren. Veel mensen willen in de buurt van voorzieningen gaan of blijven wonen, vooral als men wat ouder wordt. Dat geldt uiteraard niet voor iedereen, maar het is duidelijk dat de behoefte en de vraag groot is. Die behoefte om in het centrum te (blijven) wonen is er vooral bij mensen die al hun leven of in elk geval langdurig in Barendrecht wonen. Daar mogen we niet aan voorbijgaan.

Opnieuw locaties ontwikkelen zonder samenhang, dat is niet wat we moeten willen. Een totaalplan voor het centrum van Barendrecht is wat ons betreft een must. Dat neemt niet weg dat we moeten luisteren naar de kritiek en dat we oog moeten hebben voor wat we de mensen die we eventueel dwingen te verhuizen aan doen.

Aarzel niet om ons te benaderen als u vragen of opmerkingen heeft.