Centrumontwikkeling, hoe verder?

Op maandag 2 juni  2008 staat het onderwerp weer op de agenda van de  openbare raadsvergadering. De bedoeling is dan om de plannen “vrij te geven voor inspraak”. Iedereen kan er dan dus zijn of haar mening over geven.

In november worden er dan definitieve besluiten genomen over de hoofdlijnen van de voorgenomen veranderingen in het Centrum.

Alle plannen zijn beschreven in een boekwerkje "Ontwerp structuurvisie Centrumontwikkeling Barendrecht". Deze visie is enkele weken geleden vertrouwelijk ter beschikking gesteld aan een aantal direct betrokkenen bij de Centrumplannen: de organisaties van de bewoners in de Driehoek en aan de Binnenlandse Baan, eigenaren van winkel- en bedrijfspanden en woningen in het gebied, de ouderenbonden, Woonvereniging Patrimonium en het bestuur van de Vereniging  van Centrumwinkeliers.
Vertrouwelijk, omdat het college en de raad vonden dat deze zo direct betrokken mensen de plannen niet uit de krant zouden moeten lezen. En dat is wat er gebeurt als je het direct in de openbaarheid brengt. De dag nadat de stukken openbaar worden staat het in de krant, en dat is niet de manier om met elkaar te communiceren.
Vertegenwoordigers van de genoemde groepen hebben op 14 mei 2008 de gelegenheid gehad in te spreken over het stuk. Van die gelegenheid is ruim gebruik gemaakt.

Nu staat het stuk op de raadsagenda van 2 juni. In de openbaarheid zal de raad zich uitspreken over het al dan niet ter inspraak geven van de stukken. Dat een en ander ter inspraak wordt gegeven wil niet zeggen dat alle partijen vinden dat de plannen ook ongewijzigd door zouden moeten. Ook het CDA heeft kritiek op enkele onderdelen van de nu voorliggende plannen en er is voor een aantal kritische opmerkingen van insprekers en anderen zeker iets te zeggen.

Vanaf maandag 26 mei 2008  liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis. Op 2 juni 2008 besluiten we in de openbaarheid wat er eventueel nog moet worden aangepast aan deze stukken. In de week daarna "de week van het centrum" is er alle gelegenheid om kennis te nemen van de plannen die voorliggen en er met de wethouders en raadsleden over te praten. Iedereen kan in de weken daarna zijn of haar mening geven via het indienen van een zienswijze. De raad gaat zich daarna buigen over wat er is ingediend. Ook vinden er nog nadere onderzoeken plaats, ondermeer over de financiën en dan wordt er in november definitief beslist over de hoofdlijnen van de veranderingen in het Centrum.

De CDA-fractie is uiteraard altijd bereid om met u in gesprek te gaan over nut, noodzaak en de manier waarom de plannen uiteindelijk zullen gaan worden gerealiseerd.
Neemt u dan contact op met Klaas Groenendijk, Woordvoerder centrumontwikkeling, tel 0653 244 696 of per e-mail.