Leefbaarheid rondom de Keerweer en ‘t Weerom

De CDA-fractie heeft van het college een antwoord op haar vragen gesteld tijdens de commissie Samenleving van 19 mei 2008. In deze vragen werd aandacht gevraagd voor de veiligheid en leefbaarheid  van de Keerweer, ’t Weerom en directe omgeving.

Op dit moment worden veel woningen aan de Keerweer en ’t Weerom door bewoners verlaten en komen zij in eigendom van de gemeente Barendrecht.  Onlangs bereikte ons het signaal dat in één van de garageboxen een persoon de nacht had doorgebracht. Bovendien werd het ongenoegen uitgesproken over het onderhoud van de tuinen van de al verlaten woningen. Ook wilden wij weten hoe de huizen die leeg staan/komen door de gemeente beheerd worden.

Wij kregen als antwoord van het college dat het  ongeoorloofd bieden van onderdak van de garageboxen slechts eenmaal is voorgekomen.
Ook geeft het college aan aandacht te hebben voor de leegstaande woningen. Binnenkort zal de gemeente de tuinen op orde brengen. Met Patrimonium Barendrecht is door het college een overeenkomst over het beheer van deze woningen gesloten.  Binnenkort zullen de woningen toegewezen worden aan nieuwe bewoners. Deze bewoners zullen dan vanzelfsprekend verantwoordelijk worden voor het onderhoud van hun tuinen.
De CDA-fractie gaat ervan uit dat door deze acties van het college een mogelijke verloedering van dit stukje Barendrecht aangepakt wordt.
Mocht u na het lezen van dit stuk een andere mening zijn toegedaan dan horen wij dat graag. Neemt u dan vooral contact op met Klaas Groenendijk, woordvoerder Centrumontwikkeling, klaas.groenendijk@cdabarendrecht.nl  of Corrie Righolt-Dam, woordvoerder openbare orde en veiligheid.

Download: de volledige brieven.

vragen_cda-fractie_rondom_keerweer-weerom

antwoord_college_keerweer-wwerom