Centrumontwikkeling over twee maanden verder

In de commissie Ruimte van dinsdag 4 september 2007  wordt verder gepraat over de Centrumontwikkeling. De commissie gaat verder waar ze op dinsdag 3 juli gebleven is.

Wij hadden graag voor de zomervakantie een aantal besluiten genomen welke straten wel  en niet binnen het plangebied gingen vallen. Voor de bewoners wel zo prettig om voor de vakantie te weten waar ze aan toe zijn. Maar de meerderheid van de raad dacht daar anders over.

Ook al stond de Centrumontwikkeling niet meer op de agenda van de raad, dat wilde een meerderheid van de raad immers  niet, toch is er in de raadsvergadering van 16 juli 2007 over de Centrumontwikkeling gesproken.

Dit naar aanleiding van de reactie van het college op deze motie, die onder ingekomen stukken van deze raad was binnengekomen.   Eén van de punten uit de motie, die het CDA ondanks de afwijzing wel kan onderschrijven, is dat de woningen aan de Keerweer, 't Weerom, de Lindehoevelaan en de aangrenzende bebouwing aan de Binnenlandse Baan afgebroken worden. Er moet dan wel een ander plan komen.

Gewijzigd voorkeursmodel
Wethouder Nootenboom wilde van de indieners van de motie Centrumontwikkeling meer duidelijkheid wat verstaan werd onder het begrip nieuw model met als uitgangspunten een centraal plein. Werd een complete nieuwe studie (dat duurt al snel een half jaar)  verwacht of kon gewerkt worden aan een gewijzigd voorkeursmodel, waarbij de Keerweer, 't Weerom, de Lindehoevelaan  en de aangrenzende woningen aan de Binnenlandse Baan gewoon blijven staan. Dit laatste gaat aanzienlijk sneller. Het door het college voorgestelde model dient dan als basis. De eerder genoemde straten worden in het gewijzigde model echter buiten de Centrumontwikkeling gelaten. De meerderheid van de fracties, waaronder de CDA-fractie kan zich hierin vinden.

Hoe verder?
In de motie werd ook uitgesproken dat de tweede termijn van de commissie Ruimte van 3 juli 2007 in de commissie Ruimte van 4 september 2007  moest plaats vinden. Daar houdt de meerderheid van de raad zich aan vast, ondanks de nu al uitgesproken verwachting van het nieuwe gewijzigde voorkeursmodel. De CDA-fractie was op 10 juli, toen de motie behandeld werd,  al niet overtuigd dat deze tweede termijn nodig was om te besluiten. Het college had een groot deel van de vragen toen al schriftelijk afgedaan.  Maar dat een meerderheid van de raad de tweede termijn na de raadsvergadering van 16 juli 2007 nog steeds wenst is ons compleet een raadsel.
Immers het te behandelen model, dat is al duidelijk is van tafel en de conclusie van de commissie Ruimte van 4 september 2007 kan niet anders zijn dan dat het college aan de slag moet om een gewijzigd voorkeursmodel te presenteren. De uiteindelijke besluitvorming zal dan in verwachting in de raad van 24 september 2007 worden genomen. Dat betekent dat de Centrumontwikkeling in ieder geval een dikke twee maanden stil ligt. Jammer maar het is even niet anders.

Voorkeursrecht
Een meerderheid van de raad vond tijdens de raadsvergadering van 16 juli 2007  dat het voorkeursrecht gemeenten (WVG) toch gevestigd moest worden op de woningen van het Keerweer, 't Weerom, de apotheek aan de Lindehoevelaan en de aangrenzende woningen aan de Binnenlandse Baan. Dit betekent dat bewoners uit dit gebied hun woning en grond bij verkoop als eerste aan de gemeente te koop moeten aanbieden.  In geval van nieuwe bouwplannen wordt op deze manier prijsopdrijving door projectontwikkelaars zoveel mogelijk voorkomen. Het klinkt misschien tegenstrijdig toch een WVG te vestigen als je al weet dat je deze huizen voor de bouwplannen niet nodig hebt. Er is per slot van rekening geen meerderheid in de raad die deze woningen wil slopen ten behoeve van de bouw van appartementen.  De CDA-fractie vindt echter dat we de bewoners op deze manier  een vangnet kunnen geven dat ze hun huis toch kunnen verkopen. De onzekerheid wat er in hun "achtertuin" gaat gebeuren blijft toch voorlopig bestaan.  Het is dan vaak moeilijk om je huis op de gewone manier te verkopen.

Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met CDA-woordvoerder Centrumontwikkeling Klaas Groenendijk, klaas.groenendijk@cdabarendrecht.nl  of CDA-fractievoorzitter Corrie Righolt-Dam, corrie.righolt-dam@cdabarendrecht.nl