Voortgang Centrumontwikkeling

De voorgeschiedenis van de vergadering van de commissie Ruimte van 4 september 2007 vindt u in het vorige artikel over de Centrumontwikkeling.

De commissie werd wegens ziekte van Ina Batenburg – van Veen en afwezigheid van haar vervanger Simon Kelder voorgezeten door Jan de Jager, commissievoorzitter Middelen.
De bedoeling van een 2e termijn is normaal gesproken om een reactie te geven op de beantwoording van de vragen van de wethouder en eventueel in te gaan op uitspraken van woordvoerders van andere partijen. Omdat de 1e termijn zich in feite al twee maanden eerder had afgespeeld ben ik in mijn bijdrage uitgebreider ingegaan op de reacties van insprekers en het resultaat van de enquête die door de  Stichting Actiegroep Binnenlandse Baan is gehouden.
 
Door alle fracties werden nog een behoorlijk aantal vragen gesteld aan wethouder Bas Nootenboom. Die vragen gingen vooral over de noodzaak van alle plannen, over het tijdspad en de financiering. Maar ook hoe om dient te worden gegaan met de bewoners van de huizen die mogelijk moeten worden afgebroken en over een mogelijke fasering van de plannen.

Door de CDA-fractie werd ook nog gewezen op de brief, die door de gezamenlijke ouderenbonden en Stichting Welzijn Ouderen Barendrecht (SWOB) naar de gemeenteraad is verstuurd. Zij dringen aan op uitvoering van de plannen, vanwege het verwachte tekort aan levensloopbestendige woningen de komende jaren. De vragen werden uitgebreid en over het algemeen naar tevredenheid beantwoord.

In ieder geval kreeg het college van de meerderheid van de raad groen licht om door te gaan. Alleen de sloop van de woningen aan de Binnenlandse Baan van Tinke tot en met de Lindehoevelaan, ’t Weerom, De Keerweer en de Lindehoevelaan zelf is van de baan. Dat betekent dat het rijtje huizen aan de Binnenlandse Baan tegenover het gemeentehuis (ING tot ’t Vlak) wel  in de plannen zitten en  evenals ’t Vlak zelf. Dat geldt ook voor 48 huurwoningen aan de Lohmanstraat en de Thorbeckestraat in de Driehoek. De raad moet zich hierover op 24 september 2007 nog wel uitspreken, maar gezien de reacties van alle partijen komt in dit raadsstandpunt geen verandering meer.
Het eerder gevestigde voorkeursrecht voor het gebied Keerweer/Weerom/Lindehoevelaan zal wat het CDA en ook wat de wethouder betreft nog enkele maanden gehandhaafd blijven. De bewoners die willen verkopen kunnen hun huis aanbieden aan de gemeente. Verkoopt men liever aan een ander dan zal de gemeente daar ook geen bezwaar tegen hebben.

Er komt nu begin volgend jaar een structuurvisie. Dan zijn de plannen doorgerekend en weten we of er voldoende geld is om dit project door te laten gaan en wordt ook een bouwvolume studie gemaakt. Als antwoord op onze vragen heeft de wethouder ook aangegeven dat de Centrumontwikkeling niet zal leiden tot hogere gemeentelijke belastingen. De bijdrage van de gemeente moet komen uit de reserves die ontstaan door de winst die is geboekt bij de realisering van andere nieuwe wijken, zoals Ter Leede en Carnisselande.
Dan wordt definitief beslist wat er precies gaat gebeuren en wat het bijbehorende tijdschema wordt. Het ligt voor de hand dat begonnen zal worden met de sloop en bebouwing van de Postkantoorlocatie. Daarna, als overeenstemming wordt bereikt met de Rabobank  en de procedures zijn doorlopen met de Rabolocatie begonnen. Pas daarna (2009 en later) komen de andere locaties aan de orde. Dat betekent ook dat Patrimonium en de Gemeente meer dan voldoende tijd hebben om te zoeken naar alternatieve huisvesting voor de bewoners van de totaal circa 75 woningen die uiteindelijk zullen gaan verdwijnen.

De integrale tekst die door CDA-woordvoerder Klaas Groenendijk is uitgesproken kunt hier downloaden.  download_tekst