Huwelijk tussen personen van gelijk geslacht.

De met een raadsmeerderheid aangenomen motie   “Huwelijken tussen personen van gelijk geslacht zonder voorbehoud” is eind februari 2007 door het college in beraad genomen.

Tijdens de raadsvergadering van 16 juli 2007 was duidelijk hoe het college met deze motie om wil gaan

Het college heeft na ampele overwegingen besloten de motie uit te voeren met het volgende uitgangspunt: dat het college, na voorafgaande consultatie van de gemeenteraad, in bijzondere gevallen van de motie "huwelijken tussen personen van gelijk geslacht zonder voorbehoud" kan afwijken.

Onder de ""bijzondere gevallen" worden verstaan collegeleden of raadsleden, die tegen het huwelijk van mensen van gelijk geslacht zijn. Zij krijgen door dit uitgangspunt toch de mogelijkheid familieleden of bekenden te huwen.

De CDA-fractie kan zich in haar geheel achter dit uitgangspunt stellen.
Nieuw benoemde ambtenaren van de burgerlijke stand moeten namelijk zoals de wet voorschrijft ieder huwelijk sluiten. Ze worden benoemd in een bepaalde functie en weten bij hun aanstelling wat hen te doen staat.
Minister Donner, die wij tijdens de Provinciale Staten verkiezingscampagne in maart 2007  een bezoek bracht aan Barendrecht bevestigde die lijn. Hij gaf ons  wel mee, in bijzondere gevallen er pragmatisch mee om te gaan.   Dat gebeurt nu inderdaad. 

De uitgangspunten zijn bevestigd in een raadsbesluit van 16 juli 2007. Dit besluit werd door de raad unaniem aangenomen.