Centrumontwikkeling stap dichterbij

Op 26 januari 2009 is de structuurvisie voor het centrum in de gemeenteraad vastgesteld, met de steun van VVD, PvdA, CDA en SGP/CU. De volgende stap is het maken van een nadere uitwerking in de vorm van een masterplan. Dat is een nadere invulling van de visie, waarbij meer duidelijkheid komt over wat er precies gaat gebeuren, en volgens welk tijdschema er in de toekomst gebouwd gaat worden. Dan komt ook de Grondexploitatie aan de orde. Dat is in feite de verder uitgewerkte rekensom die bij de plannen hoort. Als die rekensom klaar is, dan wordt pas duidelijk of alles wat we willen haalbaar is. We zijn dan wel een half jaar verder.

Onderstaand de bijdrage van CDA- woordvoerder Klaas Groenendijk in de eerste termijn van het debat van 26 januari 2009

Allereerst dank aan het college en alle anderen die hebben meegewerkt aan deze Structuurvisie. Dank ook aan de bewoners, ondernemers en leden van de klankbordgroepen die hebben meegedacht. Niet van harte in alle gevallen, maar dat is meer dan begrijpelijk. Als de plannen inhouden dat  je eigen huis of bedrijfspand mogelijk moet verdwijnen dan zit je met gemengde gevoelens in zo’n klankbordgroep. 

Vanavond beslissen we over het vaststellen van de structuurvisie. Als we daar vanavond ja tegen zeggen, dan kiezen we voor een centrum met veel meer woningen en voor het toevoegen van een flink aantal winkels. 

Ook een centrum waar je goed kan parkeren en de bevoorrading van de winkels op een goede en veilige manier is geregeld

Woningen.

De structuurvisie zegt 350-400 woningen. CDA-fractie vindt dat het college er echt alles aan moet doen om te komen tot 400.  Er is een forse behoefte aan levensloopbestendig wonen en we willen voor de mix ook een redelijk aantal jongerenwoningen in het centrum zien. Bovendien is die behoefte ook groot.

Het oorspronkelijke plan was 450 woningen. Op een aantal plekken is de bouwhoogte naar beneden gegaan. Op de plekken waar het plan nu lagere gebouwen aangeeft, was sprake van een forse inperking van het woongenot voor omwonenden . Of het was een bebouwing waarvan wij al eerder aangaven dat het niet passend was in de omgeving.

Dat "kost" dus zo’n 50 woningen. Die woningen moeten er wel komen. De heer Van Boekel heeft ons dat namens de ouderenbonden goed ingewreven. Ook in de woonvisie hebben we met elkaar die behoefte vastgesteld. Die woningen moeten er dus komen, in dit geval in de gebieden dan net buiten het plangebied.

Het centrum als ontmoetingsplek.

Heel belangrijk. Er zijn allerlei plekken waar je mensen ontmoet, op het sportveld, in de kerk, tijdens verenigingsactiviteiten,bij het maken van of luisteren naar muziek of het beleven van cultuur. Maar dat kan ook in een winkelgebied met gezellige horeca. Daar hoort een goed winkelcentrum bij met een goede combinatie van couleur locale en andere winkels. Kleine maar ook wat grotere winkels, die de loop in dat winkelcentrum versterken, die er ook voor zorgen dat Barendrechters in Barendrecht een groot deel van hun bestedingen gaan of blijven doen.

Extra winkelruimte

Minimaal 9000m2 erbij, dat zegt een marktverkenning.  

Wij schrokken ook wel een beetje van die oppervlakte. Die marktverkenning heeft als basis een concept zogenaamd  DPO onderzoek, dat we nog niet hebben gezien. Da’s nog niet zo’n sterk verhaal natuurlijk

In het voorgestelde raadsbesluit staat ook: we gaan uit van 9000m2, vooruitlopend op de resultaten van dat DPO onderzoek. Dat betekent dat als we tot de conclusie komen dat die 9000m2 veel te veel is, dat het plan dan moet worden aangepast. De vraag is dan uiteraard, wat verandert dat dan aan het plan? En die vraag stel ik bij deze ook aan de wethouder.

We baseren ons nu dus op de marktverkenning en op de mening van het bestuur van de huidige Centrumwinkeliers, het bedrijfschap detailhandel en de KvK.

Maar er zijn ook andere en enigszins tegengestelde geluiden

We hebben uiteraard ook ons eigen gezond verstand gebruikt.

De winkeliers geven aan dat het heel hard nodig is dat er een aantal grotere winkels bijkomt, zoals de Hema die er nu is. Dat hoeven niet perse ketens te zijn. Er zijn ook Barendrechtse winkeliers die een grotere winkel willen. Bovendien is er de behoefte aan een derde supermarkt in het lagere prijssegment. Horecavoorzieningen die moeten ook nog in die 9000m2 worden meegenomen

Dan heb je al snel 5000-6000m2 ingevuld en dat is dan zonder toevoeging van kleinere winkels in branches waarin Barendrecht – Centrum er gewoon weinig heeft

De tendens is de laatste jaren dat het aantal zelfstandige winkeliers afneemt. Dat is ook in Barendrecht het geval. Dat willen we eigenlijk niet, maar dat kan je uiteindelijk niet tegenhouden.

De CDA-fractie wil ook dat er inspanningen moeten worden gedaan om de Barendrechtse ondernemers optimaal kansen te bieden. Iedere zelfstandige winkelier wil overigens graag naast een Hennis en Mauritz zitten met zijn winkel. Maar goed, de verdere discussie over de noodzaak van het aantal winkels komt nog.

De financiën.

Het is in de raadscommissie al uitgebreid gezegd door de heer Kelder: we behandelen eea vertrouwelijk, om de onderhandelingspositie niet te schaden.

Onze conclusie over de haalbaarheid van de plannen is gebaseerd op voorlopige rekensommen. Die conclusie is dat we een redelijke kans hebben dat we het centrum kunnen ontwikkelen met een sluitende begroting

Dat betekent met een acceptabele bijdrage uit de exploitatie grondbedrijf. Dat is dus het geld dat de gemeente eerder verdiende in Carnisselande, Ter Leede en andere locaties.  

Een redelijke kans op een sluitende begroting, maar we zijn er nog niet

Als nu de structuurvisie wordt vastgesteld, dan komt vervolgens het masterplan met de rekensommen. In de loop van dit jaar zal dan duidelijk worden of alles ook echt haalbaar is.

Het economisch tij is door de gevolgen van de kredietcrisis niet gunstig. Ook al daarom is een goede fasering van het plan heel erg belangrijk.

Er moet de mogelijkheid zijn om op bepaalde momenten op de pauzeknop te drukken, hoe lastig dat ook zal zijn. Over de gedachten die het college hierbij heeft , daar willen we graag iets meer over horen.

Fasering

De fasering is ook belangrijk voor de mensen die in het plangebied wonen. Die moeten nu op redelijke termijn inzicht hebben in de periode dat men nog kan blijven wonen. Die onzekerheid moet teruggebracht worden tot duidelijkheid, hoe vervelend de werkelijkheid dan soms ook is voor bewoners. De CDA-fractie vindt dat het college in bijzondere gevallen maatwerk moet toepassen. Dat zou dan moeten bij die mensen die aan de rand van het plangebied wonen; het gaat om die mensen die nog niet precies kunnen weten wat de uitwerking van de structuurvisie voor hen betekent.    

Parkeren.

Een van de dragers van het plan is parkeren. Voor de CDA fractie is duidelijk dat je in het centrum alleen kan bouwen met betaalde parkeerplekken voor de toekomstige bewoners.

Kopers kopen dus een plek in de parkeergarage, voor huurders hoort die garage bij de onrendabele top die de woningcorporatie zal moeten financieren. 

Voor het bezoekersparkeren hebben we het college om alternatieven gevraagd. Daar gaan we dan later nog uitgebreid over praten.  We zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden. Natuurlijk heeft betaald parkeren ook voordelen, maar heel erg enthousiast worden wij er niet over.

Laten we voorlopig blijven zoeken naar alternatieven.

Fietsen

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de bezoekers van het winkelcentrum te voet of per fiets komt. Dat is prachtig. Maar het kan nog beter!  Daarom is het absoluut nodig dat er goede en voldoende fietsparkeerplekken  komen, op verschillende plaatsen. Daar hoort uiteraard ook een goede routing via fietspaden naar die plekken toe.

Aandachtspunten

De CDA-fractie heeft nog een aantal aandachtspunten, die worden ook gedeeld door andere fracties.  

  • – Het sociaal statuut, voor huurders en eigenaren, dat moet er snel komen;
  • – De gebruikers van het Trefpunt, die moeten vergelijkbare ruimte krijgen tegen een redelijke prijs;
  • – Toewijzing van woningen moet zoveel mogelijk aan Barendrechters gebeuren;
  • – Alle aandacht voor risico’s bij het bouwen van de parkeergarage;
  • – Er moet een aanspreekpunt namens de gemeente voor bewoners en eigenaren zijn tijdens de bouw;.
  • – Aandacht voor sociale veiligheid in de parkeergaragesen uiteraard in de rest van het centrumgebied, heel belangrijk.

Op diverse terreinen heeft de wethouder onze bezorgdheid gedeeld en acties toegezegd.

Om een en ander ook goed te verankeren te hebben we een gezamenlijke motie, die is voorbereid door de SGP/CU  mee ondertekend.

De tekst van de motie kunt u hier downloaden: 260109_motie_centrumontwikkeling