Circusschool doet weer mee bij aanvraag subsidie

In de raadsvergadering van dinsdag 6 maart 2012 is een initiatiefvoorstel om de Circusschool (Stichting Centrum voor Circuskunst)  weer mee te laten doen bij de subsidieaanvraag unaniem door de raad ingediend en aangenomen.  

Bij de bezuinigingsronde rondom de Voorjaarsnota 2010 werd de raad meegedeeld door het college dat  de Circusschool had aangegeven te kiezen voor het stoppen van de subsidie. Dit is toen zonder navraag hierover bij de Circusschool voor kennisgeving aangenomen. Later bleek dit op een misverstand in de communicatie te berusten. De Circusschool wilde graag doorgaan met haar activiteiten! Dit even ter verduidelijking waarom er stappen zijn ondernomen om terug te komen op een eerder genomen besluit door de raad. De Circuskunst is een vorm van ontspanning  voor kinderen die minder affiniteit met sport in de vorm van competitie hebben. Het heeft raakvlakken met meerdere terreinen: sport, cultuur en welzijn. Daarom is er voor gekozen dat het budget gevonden moet worden in het programma "Barendrecht doet mee". Veel elementen van de Circuskunst  zijn goed voor de ontwikkeling van kinderen: met elkaar samenwerken, doorzetten tot het wel lukt en voorbereiden van een voorstelling met alles wat daarbij hoort.

Het CDA heeft  toen duidelijk werd  dat de Circusschool toch subsidie wilde blijven aanvragen de eerste voorbereidingen getroffen om zorgvuldig te zoeken naar mogelijkheden om dit mogelijk te maken.  Die mogelijkheid is gevonden door het indienen van een initiatiefvoorstel. Het bleek nog een uitdaging om een formulering te vinden waar alle partijen zich in konden vinden. Maar ook binnen de raad geldt dat samenwerken en doorzetten tot het wel lukt  kan leiden tot goed resultaat.  De tekst van het initiatiefvoorstel  kunt u hier downloaden: http://bit.ly/x7bviD

De circusschool is nu weer in de gelegenheid om een aanvraag voor subsidie voor 2013 in te dienen. Het is aan het College om deze aanvraag te toetsen aan de regels en voorwaarden die gelden voor  subsidievertrekking en op de subsidieaanvraag een besluit te nemen.  Hoe hoog het subsidiebedrag wordt is uiteindelijk duidelijk bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar.