Commissie: Effecten CO2 opslag juist beschreven

De commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r) oordeelt dat de effecten voor de CO2 opslag in Barendrecht juist is beschreven. Het oordeel van de gemeente Barendrecht is dat de belangrijkste bezwaren tegen de CO2 -opslag niet zijn getoetst.  

De gemeente Barendrecht heeft op 24 april 2009 het volgende persbericht uitgegeven:

"De commissie voor de milieueffectrapportage heeft in haar advies de belangrijkste bezwaren van de gemeente Barendrecht niet getoetst. Zo gaat het toetsingsadvies niet in op de juridische procedure die is gevolgd, noch op het gebrek aan draagvlak onder de inwoners.

De MER-adviescommissie is wel ingegaan op de veiligheidsrisico’s. De commissie oordeelt dat is uitgegaan van de best beschikbare wetenschappelijke inzichten en dat – hoewel er geen volledig vergelijkbaar project bestaat – er voorbeelden zijn van delen van het project (zoals opslag of transport). Beide elementen vormen nu juist belangrijke bezwaren van de gemeente. Voor – langdurige – opslag van

CO2 is in het milieueffectrapport van initiatiefnemer Shell uitgegaan van modelberekeningen. En hoewel die modellen zijn gebaseerd op de jongste wetenschappelijke inzichten – het blijven modelberekeningen.

Ook heeft Barendrecht steeds betoogd dat er veel ervaring is met de opslag en het transport van het gas, maar geen enkele met deze vorm van langdurige opslag. Op basis hiervan blijft het voor Barendrecht dus de vraag waarom dit experiment onder dit dichtbevolkte gebied moet plaatsvinden. 

De gemeente Barendrecht zal haar externe deskundigen vragen de komende week een inhoudelijke reactie te formuleren op het advies van de toetsingscommissie. Deze zullen worden meegenomen in de beantwoording van het toetsingskader van de gemeente, waarin veel vragen en eisen rond het project zijn opgenomen.

Op basis van het toetsingskader neemt het College van burgemeester en wethouders eind mei een principebesluit over het project. Eind juni wordt dit besluit behandeld in de gemeenteraad van Barendrecht".

Tot zover het persbericht van de gemeente Barendrecht.

Aan één van de  belangrijke eisen van de CDA-fractie wordt nog steeds niet voldaan. Die eis is dat informatie over de geologische gesteldheid duidelijk moet aantonen, dat de CO2  ook daadwerkelijk in de ondergrond blijft. Dit dient wetenschappelijk door meerdere onafhankelijke  partijen te worden bewezen.

Dit betekent dat de CDA-fractie blijft bij haar standpunt nee geen CO2 – opslag in Barendrecht. 

In een gezamenlijk persbericht van de ministeries van VROM en Economische Zaken en de provincie Zuid-Holland valt te lezen dat in het najaar een besluit over de CO2-opslag in Barendrecht is te verwachten.

De ministers Cramer (VROM) en van der Hoeven (Economische Zaken) en de gedeputeerde van Heijningen van de provincie Zuid-Holland geven in dit persbericht aan dat zij op korte termijn contact zoeken om de zorgen die in Barendrecht leven verder te inventariseren en te bespreken.

Hoe deze gesprekken gaan plaats vinden is op dit moment niet duidelijk. Wij staan open voor een gesprek, waarin wij onze zorgen en de onvolkomenheden in het milieueffectrapport kunnen toelichten.

Over verdere stappen, die de gemeente Barendrecht gaat nemen wordt u geinformeerd via www.barendrecht.nl onder button CO2, in Blik op Barendrecht en natuurlijk op www.cdabarendrecht.nl

Download hier het advies van de commissie voor de m.e.r.  mer_advies_23_april_2009

Het eindrapport kennistafel CO2-opslag Barendrecht, april 2009, waar in het advies van de commissie voor de m.e.r. naar wordt verwezen is openbaar. Download hier het rapport kennistafel_co2-opslag_barendrecht_2