Daadwerkelijk meer blauw op straat

Er komt nu daadwerkelijk meer blauw op straat.  De CDA fractie steunt het actieplan van het college om overlast door met name hangjongeren in Barendrecht te bestrijden.
 

Op 11 oktober 2011 Is de Commissie Samenleving  unaniem akkoord gegaan met het actieplan " "meer blauw op straat".  Op 8 november 2011 zal dit actieplan in de Raad als hamerstuk worden behandeld.

Wij hebben als CDA lang gewacht op dit actieplan maar het is er en de inhoud stelt ons niet teleur.

De CDA fractie steunt het uitgangspunt in het actieplan dat verbinding tussen mensen een heel belangrijk middel is tegen overlast en criminaliteit

Overlast door jongeren wordt zoals het actieplan aangeeft aangepakt door hen en hun ouders aan te spreken waarbij ook kansen worden geboden om ontspoorde jongeren via school, zorg of werk op het rechte pad terug te laten keren.

Als CDA – fractieleden krijgen wij helaas veel mails van mede Barendrechters die overlast ervaren door hangjongeren. In deze mails klinken, boosheid, onmacht en soms zelfs angst door.

De CDA – fractie staat dan ook pal achter de visie zoals verwoord in het actieplan van het college dat degene die zich niet aan wetten of regels houden streng moeten worden aangepakt.

De CDA fractie steunt de BOA’s ( buitengewoon opsporingsambtenaar) en de politie die deze moeilijke taak daadwerkelijk moeten uitvoeren.

De huidige aanpak van de overlast wordt uitgebreid met een aantal specifieke projecten die op 1-1-2012 van start zullen gaan.

Deze projecten zijn;

  • City steward waarin ontspoorde jongeren worden opgenomen in een opleidingstraject waarna zij bepaalde startkwalificaties kunnen halen. Dit traject is elders succesvol gebleken.
  • Buurtvaders. Hier zijn in andere gemeenten goede ervaringen mee opgedaan v.w.b. het tegengaan van overlast door allochtone jongeren.
  • Burgernet. Dit is een project van gelijke strekking als SMS Alert. De burgers kunnen hiermee bijdragen aan een veiliger leefomgeving.
  • Subsidie verstrekken aan het jaarwisselingfeest voor Barendrechtse jongeren. Sinds dit feest wordt georganiseerd verlopen de jaarwisselingen opvallend rustig.
  • Er wordt aangesloten bij het " Veiligheidshuis" waardoor er een beter mogelijkheid is om in nauwe samenwerking met politie en justitie overlastgevers snel voor de rechter te laten brengen.

Tenslotte komen er tevens extra BOA’s. Een BOA heeft de mogelijkheid om handhavend op te treden in zin van beboeten.

Zeer binnenkort komt het college met een voorstel over mobiel cameratoezicht waar het CDA onder een aantal voorwaarden, een voorstander van is. Hierover t.z.t. nader bericht op deze site.

De CDA fractie heeft onder meer gesteld dat de ontwikkelingen en uiteraard de effecten van het actieplan " Meer blauw op straat" kritisch gevolgd gaan worden en wij hebben gepleit voor een evaluatie na een jaar.

Wij blijven u op de hoogte houden van de politieke ontwikkelingen rondom het onderwerp veiligheid in Barendrecht