De agendacommissie nieuwe stijl

Wat is dat eigenlijk, de agendacommissie? Dit klinkt niet als de titel van een spannend jongensboek.  Maar de agendacommissie (kortweg AC) is wel belangrijk voor het functioneren van de raad. En als je er dan zelf in zit, dan is het natuurlijk extra belangrijk!

De AC stelt de agenda’s op van de commissie- en raadsvergaderingen. Althans de concepten, want de raad kan zelf altijd aan het begin van de vergaderingen iets veranderen. Er wordt ondermeer gekeken of de informatie die bij de onderwerpen is gevoegd door het college voldoende is. Verder bewaakt de AC de zogenaamde termijnagenda. Dat is een lijst van onderwerpen die aan bod moeten komen in het lopende jaar van de raadsperiode.

Wie zitten er in de AC?
Dat waren tot op heden de voorzitters van de drie raadscommissies, bij verhindering hun plaatsvervangers en de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester. De raads- en commissiegriffiers zijn adviseurs van de AC. Met elkaar hadden we als raad voor de verkiezingen besloten dat het beter zou zijn als alle partijen een kans zouden krijgen om een (plv) commissievoorzitter te leveren en daardoor vertegenwoordigd zouden zijn in de AC. In de vorige periode waren alle voorzitters en hun vervangers leden van de coalitie. Met drie commissievoorzitters en drie plaatsvervangers zouden dan alle partijen, ook de oppositie,  vertegenwoordigd zijn. Het liep echter anders toen hier in de nieuwe raad over beslist moest worden.

Buitengewone raadsleden en wat heeft dat met de AC te maken?
De vorige raad was zo goed als unaniem van mening dat we het aantal buitengewone raadsleden zouden moeten beperken. Buitengewone raadsleden zijn leden van de politieke partijen die niet gekozen zijn in de raad, wel het woord mogen voeren in de commissies, maar niet in de raad. Ze krijgen een   bescheiden vergoeding voor hun aanwezigheid in de commissievergaderingen. Voor kleine partijen een uitkomst, want voor hen is het raadswerk wel erg zwaar. De denkrichting was om ruimte te geven aan deze kleinere partijen, door met een buitengewoon raadslid te komen. Met klein dachten we destijds aan partijen met een of twee raadszetels. Na de verkiezingen waren er geen echt kleine partijen meer. GroenLinks en D66  hebben 3 zetels, CU/SGP en PvdA 4 zetels, CDA 6 en VVD 9. Het leek logisch dat er dus geen buitengewone raadsleden zouden komen, maar PvdA, GL en D66 waren het daar niet (meer) mee eens. Maar de meerderheid van de raad besloot om vooralsnog de eerder afgesproken lijn te volgen. Uit protest wilde GroenLinks geen commissievoorzitter leveren. De beide partijen namen wel hun verantwoordelijkheid om toch deel uit te maken van de AC. Maar na de eerste vergadering heeft GroenLinks aangegeven geen tijd te kunnen (willen?) vrijmaken om de vergaderingen van de AC bij te wonen. En daar doen we het dan gewoon mee natuurlijk.

Wie zijn nu die voorzitters geworden?
Burgemeester Jan van Belzen is de voorzitter van de gemeenteraadsvergadering, Simon Kelder (VVD) zit de commissie ruimte voor, Elco Jongeneel (VVD) de commissie samenleving  en Klaas Groenendijk probeert de vergaderingen van planning en control in goede banen te leiden. Zijn zij afwezig, dan worden ze vervangen door respectievelijk Nico Bults (D66), Kees Pieren (PvdA) en Jan Willem Dirkse (CU/SGP). En voor alle duidelijkheid: zij zijn technisch voorzitter en nemen niet deel aan de discussies. Dat doen die voorzitters natuurlijk wel als lid van een van de andere commissies (in mijn geval in ruimte).

Vragen? Ze worden graag beantwoord.