zwembad-parkeren

De zwembadlocatie in commissie Ruimte

Het belangrijkste onderwerp van de vergadering van de commissie Ruimte op 3 april 2007 was de keuze die moest worden gemaakt voor de verdere ontwikkeling van de woningbouwlocatie zwembad 't Keerpunt. Dat is aan de Devel, naast het station van Barendrecht.  

De vorige raad heeft besloten dat de selectie van de onderwerpen zou moeten gebeuren via een prijsvraag, waarbij een aantal aannemers/ontwikkelaars een plan kon indienen, op basis van een aantal randvoorwaarden die door de gemeente zijn vastgesteld.

De raad wordt verwacht een uitspraak te doen over de drie beste plannen, waarna het college uiteindelijk zal beslissen voor welk plan zal worden gekozen. In de raadscommissie ruimte dus de discussie, als voorbereiding voor de uiteindelijke beslissing van de raad. Tijdens de vorige (oriënterende) commissievergadering hebben de aannemers, die in  de meeste gevallen ook samenwerkten met architecten en in een geval ook met Patrimonium, hun plannen gepresenteerd. Er waren toen veel bewoners uit de wijk aanwezig.

zwembad-parkeren

De voormalige zwembadlocatie nabij het NS-station Barendrecht op 5 april 2007.

Er waren een viertal insprekers, allen bewoners van het gebied rondom de Devel en de Bergeend. Zij maakten zich zorgen over de hoeveelheid woningen die op een, naar de mening van die bewoners, relatief klein gebied zouden moeten worden geplaatst. Ook was er kritiek op de wijze waarop de bewoners tot op heden zijn betrokken bij de planvorming.

Tijdens de discussie bleek dat alle politieke partijen op hoofdlijnen wel tevreden waren over de ontwerpen, er was waardering voor de creativiteit, maar er was ook veel begrip voor de opmerkingen van de insprekers, met name daar waar het ging over de communicatie. De oorspronkelijke bedoeling was geweest om een bewonerscommissie van vijf personen te benoemen, "uit de bewoners rondom de locatie" en "bij voorkeur op voordracht van de omwonenden". Tijdens het proces is gekozen voor een andere wijze van samenstellen, en daar waren de bewoners terecht niet tevreden over. In de commissie is toen voorgesteld om alsnog een andere bewonerscommissie te installeren. Wethouder Bas Nootenboom gaat nu een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor de omwonenden, en tijdens die bijeenkomst zal een nieuwe commissie van vijf personen worden geformeerd, die nog een keer kijkt naar de plannen. Voor de zomervakantie staat dit onderwerp nog een keer op de agenda van de commissie Ruimte.

De CDA-fractie heeft aangegeven dat ze zich zorgen maakt over de vormen van hoogbouw van enkele van de geselecteerde plannen. Tien of zelfs twaalf hoog, dat is niet wat wij daar passend vinden. Om de doelgroepen woningen te realiseren voor jongeren en ouderen zullen we wel de hoogte in moeten, en dat past wat ons betreft zeker op de locatie naast het station, maar sommige van de ontwerpen gaan wat ons betreft gewoon een brug te ver, of liever, een paar verdiepingen te hoog.

Ik denk niet dat we het alle bewoners 100% naar de zin kunnen maken. Als we uiteindelijk toch enkele bewoners "benadelen", dan is daar het instrument van planschade om hen schadeloos te stellen. Daar zit niemand op te wachten, maar het is wel de realiteit   

De bewoners van het gebied rondom het zwembad hebben we het niet echt makkelijk gemaakt. Het zwembad, dat ook wel enige overlast gaf voor een aantal bewoners, is verdwenen, het geluid van de treinen ook, maar het gebied is jaren een bouwpunt geweest, met de nodige overlast. Ik hoop dat we er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat er een mooie bebouwing komt, voor ouderen en jongeren die graag bij het station willen gaan wonen, en dan zonder dat we het woongenot van anderen, die er al wonen, hebben aangetast.