Geen extra aansluiting op de rijkswegen voor Nieuw-Reijerwaard

Nieuw ReijerwaardIn de regio is er een stevige discussie over de verkeersafwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard. Dit gebied ligt binnen de Ridderkerkse gemeentegrenzen en wordt  getransformeerd van tuinbouwgebied naar agro-bedrijventerrein.

Onder verantwoordelijkheid van de drie gemeenten Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht. Bestuurd via een zogenaamde Gemeenschappelijke regeling, door wethouders en raadsleden van de drie gemeenten. Het gebied is in eerste aanleg vooral bedoeld om de agro-logistieke bedrijfstak meer ruimte te geven: het bevoorraden van de supermarkten en alles wat daar mee samenhangt. Het bedrijventerrein van zo’n 95 hectare gaat zorgen voor veel extra vrachtautobewegingen.

Rijkswaterstaat (RWS) heeft recent meegedeeld dat er van een extra aansluiting op de Rijkswegen (A15 of A16) geen sprake zal zijn. Argumenten van RWS zijn: er is sprake van heel hoge kosten, het is niet nodig want het kan anders en effectiever en het draagt niet bij aan de verkeersveiligheid.

Ovonde de oplossing

Ontsluiting gaat plaatsvinden door een enorme “ovonde”, een soort uitgerekte super-rotonde die zal worden aangelegd op het gebied tussen Hotel van der Valk, het Waterschapsgebouw en de gebouwen van The Greenery. Dus waar nu het grote kruispunt ligt dat de aansluiting verzorgt van grote delen van Barendrecht en Ridderkerk op de A15.

Ook de onderlinge verbindingen tussen de huidige bedrijfsterreinen en het nieuwe gebied zijn van groot belang. Vooral ook vanwege het feit dat de agro-bedrijven heel veel onderlinge transportbewegingen hebben. En daarbij speelt dan ook nog een betere toegankelijkheid van de oostzijde (de kant van de bedrijventerreinen) van het station van Barendrecht.

In de plannen is nu een verbindingsweg gepland die loopt van de Voorweg in Ridderkerk, onder de Rijksstraatweg door, dwars door het bedrijventerrein Verenambacht naar het gebied waar the Greenery en andere agrobedrijven zijn gevestigd. En die dan via de zogenaamde Spoorlaan eindigt bij het station.

Inpassingsplan gaat het allemaal regelen

Voor de duidelijkheid: het gebied met alle ontsluitingen wordt ingericht volgens een zogenaamd inpassingsplan. Dat is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar de verantwoordelijkheid en de eindbeslissingen daarover liggen bij de Provincie Zuid-Holland. De gemeentes en alle belanghebbenden kunnen hun zienswijzen indienen, maar de Provincie, die halt de knopen door. En dat gebeurt in juni 2013

Bedrijven willen andere weg

De bedrijven in het gebied zijn blij met de Spoorlaan als ontsluiting van het voormalige veilingterrein, maar willen de verbinding met het nieuwe terrein anders dan de Provincie nu plant. Niet bij de Voorweg de Rijksstraatweg kruisen, maar een stukje verderop een weg aanleggen vanaf de rotonde bij tankstation Berkman, langs het gebouw van Bakker Barendrecht (overigens is Bakker gevestigd op grond van Ridderkerk) naar het nieuw te ontwikkelen Nieuw Reijerwaard.

Het CDA in Barendrecht steunt deze oplossing. In Ridderkerk is de politiek minder enthousiast. Dat heeft te maken met allerlei ontwikkelingen rondom “de boomgaard”, of eigenlijk de voormalige boomgaard, want bomen staan er niet meer. Dat is gebied tussen de nieuw aan te leggen weg en de Noldijk in Rijsoord. Dat stelt ons in Barendrecht voor een lastig dilemma. Wij begrijpen de bezwaren van Ridderkerk en het is per slot van rekening Ridderkerks gebied en geen Barendrecht. Maar anderzijds is het in ieders belang dat de verbindingen tussen de nieuwe en de huidige bedrijventerreinen optimaal worden. Dat is belangrijk voor het huidige bedrijfsleven en voor de nieuwe te vestigen  bedrijven. En dat is ook voor Ridderkerk belangrijk, hoe kritisch men daar ook begrijpelijkerwijze is over een en ander.

Provincie gaat beslissen

De Provincie lijkt nu te kiezen voor de ontsluiting bij de Voorweg, met de toezegging dan later ook de tweede verbinding, dus langs de boomgaard kan worden aangelegd, als de noodzaak daarvoor aangetoond kan worden.

Dat betekent dat er in de toekomst mogelijk twee verbindingen zijn, en daar zouden we als CDA fractie in Barendrecht niet blij mee zijn. Het is een enorme extra investering, mede vanwege de ongelijkvloerse kruisingen, die ook weer terugverdiend moeten worden via grondverkopen. En twee maal een verbinding is ook nadelig voor het leefklimaat aan de Rijksstraatweg in Rijsoord. En de kwaliteit van het wonen staat door alle ontwikkelingen toch al onder druk.

Het CDA en de andere partijen uit Barendrecht geven hun mening richting de Provincie. En dat gebeurt ook in Ridderkerk. Op 22 mei is er over het inpassingsplan een hoorzitting door de Provincie in Hotel van der Valk. Het is daarna aan de wijsheid van de Provinciale Staten om de eindbeslissing te nemen.

We houden u op de hoogte en in de tussentijd zijn we ook blij met uw mening over dit onderwerp

Tagged