Geen jongerencentrum in 2009

Op maandag 2 februari 2009 heeft de commissie Samenleving wederom gesproken over het tijdelijke jongerencentrum.  Helaas met een treurige aanleiding, namelijk de constatering dat er in 2009 geen tijdelijk jongerencentrum meer gerealiseerd zal worden in de gemeente Barendrecht.

Dit omdat de gemeente in de juridische procedure in het ongelijk is gesteld door de voorzieningenrechter.
In de commissie waren, op de Partij van de Arbeid (geen mening) en GroenLinks (afwezig) na, alle partijen erg kritisch over dit onderwerp. Ik heb namens de fractie van het CDA een aantal vragen en opmerkingen gemaakt.

Ten eerste de juridische procedures.  Wij hebben het college gevraagd nogmaals toe te lichten waarom gekozen is om een tijdelijke bouwvergunning te verlenen. Wij willen dat het college daarbij met name in gaat op de juridische onderbouwing van deze keuze. Waarom dacht het college dat dit mogelijk was? Welke jurisprudentie, wetgeving of memorie van toelichting heeft het college daarbij gebruikt? Deze vraag is relevant omdat gedurende het gehele traject zowel bewoners als raadsleden gevraagd hebben naar de haalbaarheid van deze keuze. Het college heeft keer op keer volgehouden dat deze keuze mogelijk en haalbaar was, tot nu het tegendeel gebleken is.

Daarnaast heeft de CDA fractie vragen gesteld over een persbericht van de gemeente waarin de schuld voor ons gevoel neergelegd wordt bij de bewoners. Dat bezwaren in een wijk mee wegen in een besluit is prima. Echter wij kregen het gevoel dat het college de schuld schuift op de bewoners. De bewoners krijgen dat gevoel overigens zelf ook. Naar de mening van onze fractie hebben de bewoners echter niet meer gedaan dan hun recht is volgens de Nederlandse wetgeving. Als het college haar huiswerk beter had gedaan, dan hadden de bewoners ook geen uitvlucht kunnen zoeken in juridische procedures! Wij misten in de brief van het college en overigens ook in het persbericht, het vermogen om de hand in eigen boezem te steken. Zeker gezien de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie en de rechter. Maar ook doordat het college keer op keer door de raad bevraagd is op de juridische haalbaarheid van het voorgestelde. Het college heeft de deksel op de neus gekregen en daarmee hebben de Barendrechtse jongeren nu een bloedneus.

In algemene zin heb ik opgemerkt dat ik het onbegrijpelijk vind dat we in Barendrecht al jaren een breed politiek draagvlak hebben voor een jongerencentrum en dat het niet lukt om een fatsoenlijke voorziening te realiseren, tijdelijk dan wel permanent!

In de bijdrage van het CDA hebben we ook naar de toekomst gekeken. Over de toekomst van het jeugdbeleid heb ik de volgende opmerkingen gemaakt:

In de brief van het college wordt gesproken over activiteiten in de Beuk. Fijn dat het bestuur van de Beuk bereid was om hieraan mee te werken. Echter onze fractie ziet de Beuk niet als een vervanging van wat we beogen met een jongerencentrum. Het college ziet het kennelijk wel zo. Zijn de extra activiteiten in de Beuk wat het college verwacht had te organiseren in het jongerencentrum?

Het college geeft in haar brief nu aan hoe ze verder wil met het hoofddossier jeugd. Allereerst komt er een gesprek over actualiteiten op jeugdgebied. Prima als het college in gesprek gaat.  Maar de CDA fractie hoopt dat het college al in gesprek was met jongeren! Wij hopen daarnaast eigenlijk dat het college vooral over gaat tot actie en niet alleen praat!

In de brief van het college wordt ook nadrukkelijk gekozen voor het versneld realiseren van JOP’s (Jongeren Ontmoetingsplek). Wij vragen ons af hoe realistisch deze insteek is, mede gezien het verloop van de juridische procedures die achter ons liggen. Hoe kansrijk acht het college dat er voor maart 2010 meerdere JOP’s gerealiseerd zijn verspreid over Barendrecht op voor jongeren goede locaties?

Verder wordt gesproken over een scan voor een nieuw tijdelijk jongerencentrum. Wat verwacht het college hiervan, zijn er al locaties bedacht en op welke termijn is dat gerealiseerd? Welke financiële middelen gaat het college hiervoor inzetten? De CDA fractie heeft al eens eerder gevraagd wat het nut is van een tijdelijk jongerencentrum als het permanente jongerencentrum steeds dichterbij komt. Wat is volgende het college nu nog het nut van het realiseren van een tijdelijke locatie? Stel dat deze er staat in 2010. De CDA fractie rekent op een permanente locatie in 2011. Hoeveel kosten moeten we dan nog maken voor een tijdelijke locatie? Hoeveel onrust in een andere Barendrechtse wijk is dat ons waard?

Over het permanente jongerencentrum heeft de CDA fractie de volgende vragen: Hoe staat het met de voortgang van het permanente jongerencentrum? Hoeveel locaties worden er op dit moment nog onderzocht? Verder worden we periodiek geïnformeerd. Hoe vaak is dat? De CDA fractie wil ervoor pleiten om de eerste paal te slaan eind 2009 / begin 2010. Is het college dat met ons eens?

In dit stuk staan vooral veel vragen, terwijl u waarschijnlijk antwoorden verwacht. In de beantwoording op bovenstaande opmerkingen en vragen heeft wethouder Van Deursen namens het college echter maar beperkt antwoord kunnen gegeven. Om deze reden hebben wij samen met alle andere fracties een voorstel gedaan om het onderwerp in de Raad van 2 maart 2009 te bespreken. Voor die tijd zullen alle vragen van de fracties schriftelijk  gesteld en naar wij hopen beantwoord kunnen worden. Het verdere debat vindt plaats in de Raadsvergadering, daar hoopt de CDA fractie antwoord te krijgen op alle vragen, maar vooral op de vraag hoe het nu verder moet met het hoofddossier Jeugd in onze gemeente!