Gefaseerde kap bomen Middeldijk

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 7 december 2010 heeft de CDA fractie een amendement ingediend om het kappen en herplanten van de bomen op de Middeldijk ten westen van de A29 gefaseerd plaats te laten vinden.  

Ons amendement, ondersteund door D66, Groen Links en de PvdA,   werd met meerderheid van stemmen aangenomen.

Het plan is opgesteld door een samenwerking tussen een deskundige van de gemeente en een deskundige, die is benaderd door een aantal bewoners.

Plan gefaseerde kap en herplant.

In 2011 kappen van 121 populieren en planten van 323 nieuwe bomen (essen of populieren).

Tevens wordt er groot achterstallig onderhoud gepleegd aan de bomen die blijven staan. Takken worden gesnoeid en dode takken worden verwijderd zodat er geen gevaarlijke situaties bij harde wind kunnen optreden. Veiligheid staat voorop.

Ieder jaar worden de bomen gecontroleerd

In 2015 worden 74 bomen gekapt en 87 nieuwe bomen geplant.

De resterende 49 oude bomen worden van oud hout ontdaan en gesnoeid

In  2020 worden de resterende 49 bomen gekapt en 54 nieuwe bomen geplant.        

Verloop besluitvorming

Inspiratie voor dit amendement was de rigoureuze kap van de populieren op de Middeldijk ten oosten van de A29. Zo’n 10 jaar na deze kaalslag zijn de nieuw geplante essen nog steeds boompjes van geringe omvang.

Ongeveer 1,5 jaar geleden werden wij als raad voor het eerst geconfronteerd met plannen voor de kap van de populieren. De bomen waren vanwege gebrek aan grootschalig onderhoud een gevaar geworden voor hun omgeving. Vallende takken leverden gevaarlijke situaties op voor het verkeer en schade aan woningen. Tevens was er behoefte aan een voetpad waarvoor ook een aantal bomen moesten wijken.

Wij hebben aan de toenmalige wethouder gevraagd of gefaseerd kappen mogelijk was gezien de eerdere ervaringen op de Middeldijk. Met diverse argumenten, zoals windaanval en gebrek aan licht bij de jonge bomen, werd aangegeven dat gefaseerde kap niet mogelijk was. De raad heeft toen vanwege deze argumentatie ingestemd met het plan tot éénmalige kap.

Vervolgens werden wij benaderd door de actiegroep "Kappen". Deze actiegroep toonde aan met een rapport opgesteld door de bomendeskundige van de Universiteit van Wageningen dat gefaseerde kap en herplant van populieren heel goed mogelijk was. Dit was aanleiding voor de raad om via een motie met het CDA als initiatiefnemer het college opdracht te geven om dit rapport nog eens te onderzoeken op haalbaarheid.

Wethouder Gebben heeft daarna een mediator aangesteld, die samen met de deskundige van de gemeente en de deskundige uit Wageningen tot een nieuw voorstel is gekomen met als basis gefaseerde kap en aanplant van essen. Aanplant met essen aangezien deze al in grote getale waren aangekocht(422 stuks) echter met populieren was een goed alternatief.

Veiligheid

Bij deze plannen staat de veiligheid voorop. Na een periode van achterstallig onderhoud worden alle blijvende bomen gecontroleerd op veiligheid. Al het dode hout wordt verwijderd zodat bij hevige storm geen takken af kunnen breken. Een jaarlijkse (VTA) controle moet ervoor zorgen dat de staat van de bomen wordt bijgehouden en dat er kan worden ingegrepen indien noodzakelijk. In 2015 wordt er nog een keer groot onderhoud uitgevoerd.

Financieel

Na een gedegen financieel onderzoek over de planperiode zijn wij tot de conclusie gekomen dat het een financieel verantwoord project is.

In het jaar 2011 moet de gemeente flink bezuinigen. In dat jaar worden de meeste bomen geplant en gekapt maar de kostenpost in dat jaar blijft binnen het begrote bedrag en is en feite een bezuiniging. De kosten voor de plantjaren 2015 en 2020 zijn afhankelijk van het aanbestedingsbeleid van de gemeente en zijn in totaal nauwelijks meer dan het totale projectbudget.

Of er essen of populieren worden herplant is afhankelijk van de verkoop van de reeds gekochte essen. Mogelijk kan ook een alternatieve bestemming elders in Barendrecht worden gevonden voor deze essen. De wethouder is de opdracht meegegeven zich hier voor in te spannen.

                                   

Resultaat

Het plan dat nu is aangenomen komt tegemoet aan ons CDA uitgangspunt wat betreft goed rentmeesterschap. Een, ook voor de toekomst, financieel verantwoord plan met aandacht voor de omgeving, veiligheid voor de omwonenden en duurzaam natuurbeheer.

De financiële onderbouwing voor de periode tot 2020: volgens het mediation rapport en volgens een recente offerte.

Download hier:

kosten_gefaseerde_bomenkap_kosten_op_grond_van_mediationrapport

kosten_gefaseerde_bomenkap_kosten_op_basis_van_andere_offerte

De tekst van het amendement vindt u hier 20101207_amendement_bomenkap