Gemeentebestuur eensgezind over zienswijze CO2

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 23 maart 2009 unaniem de zienswijze op het Milieueffectrapport (MER) Ondergrondse opslag van CO2 in Barendrecht goedgekeurd. Na afloop van de commissievergadering van 9 maart 2009 was al duidelijk dat de raad unaniem stond achter het voorstel van het college.

In de zienswijze worden vele redenen aangegeven zowel in juridische zin als in technische zin om de opslag van CO2 in Barendrecht niet te doen.

Corrie Righolt-Dam ging in haar bijdrage nogmaals in waarom de weg die de raad is ingeslagen pas op grond van feiten nee zeggen zo belangrijk is.  Ook al gaat de raad nee zeggen een zekerheid kunnen we de burgers nog steeds niet geven dat deze opslag niet doorgaat.

De wettelijke regels maken het mogelijk dat het Rijk of de provincie de gemeenteraad kan overrulen. Dat betekent dat de opslag van CO2 in onze bodem toch door kan gaan. Het nee van gemeenteraad van Barendrecht wordt dan ook een nee gebaseerd op basis van gegronde feiten en cijfers. 

Het in december 2008 vastgestelde toetskader zal daarbij het uitgangspunt zijn.  Een Barendrechts besluit nee gebaseerd op feiten daar moet het Rijk toch eens heel goed naar kijken wil zij zo’n besluit terzijde schuiven.

Tijdens de raadsvergadering gaf wethouder Zuurbier na eerdere vragen van D66 aan dat de huurovereenkomst tussen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de gemeente bepaalt, dat de grond alleen mag worden gebruikt voor het opsporen en ontginnen van delfstoffen, zoals aardgas.  Het college laat nu onderzoeken wat deze overeenkomst, die tot 2022 loopt, voor gevolgen kan hebben voor een eventuele opslag van CO2 mocht het rijk besluiten dat dit project toch door moet gaan.

Ook ontstond tijdens de vergadering een discussie over het onverwacht afstand nemen van GroenLinks van de motie van 2 juni 2008  begin februari. In deze motie zet de  raad de procedures voor de besluitvorming op een rij. In ieder geval ziet de CDA-fractie een opening om weer met de zes partijen in Barendrecht gezamenlijk op te trekken. GL heeft namelijk aangegeven bij het volgende gesprek van de klankbordgroep (burgemeester, wethouder Zuurbier en fractievoorzitters) aanwezig te zijn.

De CDA-fractie vindt dat een goede zaak. Alleen door gezamenlijk een signaal af te kunnen geven richting hogere overheden staan wij ons inziens sterk.  Het gezamenlijk optreden laat onverlet dat elke partij de vrijheid heeft ook die inspanningen te doen, die zij nodig acht om opslag van CO2 in Barendrecht te voorkomen.

De raad heeft unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om minister Cramer in kennis te stellen van de gemaakte procedurefout bij de start van het proces en van het ontbreken van draagvlak in Barendrecht. Tevens krijgt het college de opdracht om na het advies van de commissie voor de  milieueffectrapportage (m.e.r.) een raadsvoorstel in te dienen om een besluit te nemen over de opslag van CO2 in Barendrecht. Het advies van de commissie voor de m.e.r. wordt eind april verwacht. Het raadsbesluit wordt zoals het er nu naar uit ziet,  besproken in de commissie Ruimte van 8 juni 2009  en in de raad van 29 juni 2009.

Uit de bezetting van de publieke tribune werd duidelijk dat de bevolking van Barendrecht vertrouwen heeft in het besluit dat de gemeenteraad in juni 2009 gaat nemen.  We zijn er echter nog niet en wie weet doen wij nog een keer een beroep op onze burgers hun stem te laten horen.  Dat betekent dat binnenkort ook bekeken zal moeten worden hoe het gemeentebestuur de informatievoorziening naar de Barendrechters warm moet houdt.  De website van de gemeente,  Blik op Barendrecht en natuurlijk onze CDA site zullen daar zeker een rol bij spelen.  De klankbordgroep CO2 zal hier binnenkort  verder over spreken.   U hoort daar vanzelfsprekend direct meer van.

Samengevat: Wij zeggen volmondig ja tegen de zienswijze en in juni nee tegen de opslag van CO2  in Barendrecht.

Diverse documenten kunt u downloaden

De volledige bijdrage van de CDA-fractie leest u hier:  bijdrage_cda-fractie_co2_23_maart_2009

De aangenomen motie vervolg besluitvorming ondergrondse opslag CO2 in Barendrecht download u hier: 230309_motie_vervolg_besluitvorming_co2_opslag

De zienswijze kunt u hier downloaden: zienswijze_aan_gedeputeerde_staten_mer_23032009

De bijlagen bij de zienswijze vindt u hier: bijlage_bij_zienswijzebrief_23032009

De bijdrage van de CDA-fractie van 9 maart 2009: https://www.cdabarendrecht.nl/ruimte/raad-achter-zienswijze-co2—opslag-423.php

Alle informatie over de CO2 opslag vanaf februari 2008 via https://www.cdabarendrecht.nl/co2/

Voor vragen kunt u mailen naar CO2@cdabarendrecht.nl