Gemeenteraad beslist over onderwijshuisvesting.

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 23 maart 2009 een aantal besluiten genomen voor de onderwijshuisvesting voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.  

Primair onderwijs

De huisvestingsplannen voor het primair onderwijs staan in het integraal huisvestingsplan onderwijs I (IHP-I).

De eerste bouwactiviteiten na vaststelling van dit plan in juni 2007 lijken nu te starten. Zoals al geregeld is in het IHP-I, kan binnenkort gestart worden met de bouw van het Kompas.

Uit prognoses blijkt dat voor een aantal scholen de plannen moeten worden bijgesteld.  Openbare basisscholen blijken minder lokalen nodig te hebben dan voorzien, terwijl het bijzonder onderwijs juist meer lokalen nodig heeft.  De wethouder heeft een onderzoek aangekondigd of deze lijn zich voor de toekomst doortrekt. Dat zou weer een herijking van het IHP-1 betekenen.

De raad moest tijdens deze raadsvergadering besluiten over nieuwbouw van scholen, die niet in het IHP-1 waren voorzien. Wethouder van Deursen gaf aan dat zij verwacht dat deze nieuwbouw binnen het in 2007 gestelde budget kan.

Zo is ingestemd met uitbreiding van de Dr. Schaepmanschool aan de Everstenstraat, de Akker, de Ark en de Vrijenburg.  In Vrouwenpolder/Lagewei wordt een school met negen lokalen gebouwd.

Behalve de uitbreiding van de Ark worden de overige scholen gebouwd als multifunctionele accommodaties (MFA). Dat betekent dat ook buitenschoolse opvang en andere welzijnvoorzieningen hier een plaats in kunnen krijgen.

Bij de Vrijenburg wordt nadrukkelijk voor de welzijnsvoorziening extra ruimte bijgebouwd. De CDA-fractie heeft het college gevraagd hier ook rekening gehouden kan worden met de wens van de Stichting Welzijn Ouderen Barendrecht (SWOB) voor een ontmoetingsruimte in Carnisselande.  Wethouder van Deursen heeft dit toegezegd.

Voortgezet onderwijs

Dat ook voor het voortgezet onderwijs nog veel moet worden gebouwd is duidelijk. In het Integraal huisvestingsplan II (IHP-II) worden diverse keuzemogelijkheden genoemd.

De wens van het onderwijsveld is de praktijk gerichte VMBO opleidingen te huisvesten in zogenaamde Lokaal Onderwijs centrum (LOC).  De CDA-fractie hoopt dat de raad binnen afzienbare tijd een voorstel van het college tegemoet kan zien of dit in Barendrecht gerealiseerd kan worden.  

Ook in de theoretische VMBO stroom, de Havo en het VWO zien zowel het Calvijn als het Dalton Lyceum de leerlingen aantallen groeien. Dat betekent direct meer lokalen.

Op dit moment is duidelijk dat het Dalton Lyceum zowel in 2009 als 2010 extra huisvesting nodig heeft. De raad heeft nu budget vrijgemaakt voor tijdelijke huisvesting van het Dalton Lyceum.

Daarnaast werkt het college de plannen verder uit om in Lagewei voor zowel het Calvijn als het Dalton Lyceum  nieuwe gebouwen neer te zetten.  De commissie Ruimte bespreekt op 31 maart 2009  de gebiedsvisie Vrouwenpolder/Lagewei. Daar komt deze nieuwbouw ook aan de orde.