“Het was niet leuk om in deze spiegel te kijken”

bar samenwerkingBARENDRECHT | Tijdens de commissievergadering van 18 januari 2015 is het rapport van de Rekenkamer over de BAR organisatie besproken. Ik moet constateren dat het een zeer kritisch rapport is geworden met stevige uitspraken.
De belangrijkste conclusies uit het rapport:

  1. De dienstverlening aan de inwoners van Barendrecht is sinds de ambtelijke fusie achteruitgegaan.
  2. De realisatie van de in 2017 geplande bezuiniging is niet volledig haalbaar.
  3. De bestuurders van de drie gemeenten zijn te weinig betrokken bij de samenwerking, omdat het gezamenlijk belang om samen te werken ontbreekt.
  4. Met het niet geven van een inhoudelijke reactie handelt het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie onrechtmatig.
  5. Er wordt niet expliciet aangestuurd op de realisatie van de vastgestelde doelstellingen van de BAR-samenwerking.
  6. Sturing op de realisatie van deze doelstellingen is ook niet mogelijk omdat deze niet concreet (SMART) zijn gemaakt.

Onvoldoende
Lezende het rapport moet ik constateren dat met name het bestuur van de BAR een zware onvoldoende krijgt. Zo ook dus het colleges van Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard.

De opdracht aan het bestuur was en is: samenwerken. Dat is op bestuurlijk niveau (nog) niet  geluk. Blijkbaar heeft elk college zo zijn eigen agenda.

Spiegel
Burgemeester van Belzen (Lid van het dagelijks bestuur van de BAR) ziet het Rekenkamerrapport als een spiegel. Je kijkt erin en je wordt er niet vrolijk van. Je zou willen wegkijken maar daar is niet voor gekozen. Dit moet anders en beter. Een goede samenwerking dient de inwoners van de drie gemeenten, aldus van Belzen. Deze houding van het college kan ik wel waarderen. Ook kritiek moet je kunnen accepteren.

Onrechtmatig handelen
Grote vraagtekens zet ik bij de opdracht aan advocatenkantoor Loyens en Loeff. Voor een bedrag van € 4.600 (!) is er juridisch advies ingewonnen om niet te hoeven reageren op het kritische rapport van de Rekenkamer. Met deze houding lijkt het alsof het bestuur van de BAR de controlerende taak van de raad wil tegenwerken. Dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Op initiatief van de eensgezinde raadscommissie zal een brief aan de BAR worden gestuurd met het verzoek alsnog te reageren op de bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamer.

Ambtenaren
Ik ben blij met de conclusie dat de ambtenaren wel willen samenwerken. Helaas worden ze daarbij tegengewerkt door de bestuurders.
De rekenkamer heeft een beeld willen vormen van de kwaliteit van de ambtenaren. Vanwege het diverse beeld kon er geen eensluidend oordeel worden gevormd. Ik vraag me überhaupt af of de kwaliteit van de ambtelijke ondersteuning te bepalen is op basis van gesprekken.

Rol Gemeenteraad
Als het gaat om de sturing op de realisatie van de doelstellingen hebben wij als raden verzuimd om deze voldoende concreet en meetbaar te formuleren. Die opmerking van de Rekenkamer wil ik wel ter harte nemen. Concrete prestatieafspraken geeft duidelijkheid aan het bestuur en ambtelijke organisatie.

College aanzet
De dienstverlening is achteruit gegaan en de taakstelling lijkt niet gehaald te worden. Hoe nu verder? Ik zou het verstandig vinden als ook de gemeenteraden van Albrandswaard en Ridderkerk het Rekenkamerrapport op de agenda gaan zetten.

De raad gaat het college verzoeken om zo snel mogelijk met een Plan van Aanpak te komen. Hiermee beland het rapport niet in een bureaula, maar komt het binnenkort weer op de raadsagenda.

 

[avatar user=”Peter” size=”thumbnail” align=”left” /]