Huisvestiging “Het Kompas”

Er is de laatste weken veel te doen geweest rondom deze basisschool.
Ouders voor en tegen, buurtbewoners kwamen in het geweer, voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente kortom een onderwerp dat iedereen bezig hield.

Wat is er aan de hand en welk standpunt neemt het CDA voorlopig in.
De woonwijk rondom het verzorgingsgebied van deze basisschool is de laatste jaren alleen maar gegroeid en er is nergens een schoolgebouw bijgekomen.
De aanmelding van leerlingen voor “Het Kompas” uit het verzorgingsgebied is zo groot, dat ondanks dat er op twee plaatsen onderwijs verzorgd wordt, er te weinig lokalen zijn.
Het schoolbestuur heeft bij de gemeente een voorstel neergelegd. Sloop het bestaande gebouw, bouw op die locatie een nieuw gebouw (ruim twee keer de huidige capaciteit !!!) en het huisvestingsprobleem is opgelost.

Waar is iedereen het over eens.
De leerlingen moeten  in het voedingsgebied van een school les krijgen.
Spreiden van de school over drie of meer locaties is verre van optimaal.
Er moeten lokalen bijkomen.
Het schoolgebouw is van begin jaren 70 en de eisen van onderwijs zijn in de loop van de laatste jaren drastisch gewijzigd, dus aanpassing van het gebouw kan geen kwaad.

Maar
Nu nieuwbouw op de huidige locatie betekent, zeker een jaar, huisvesting elders buiten de wijk.
Het voorgestelde nieuwe gebouw is dermate groot, dat het in de bestaande woonwijk niet direct past en ook veel nieuwe / andere verkeersbewegingen met zich gaat meebrengen.
Zie hier waarom ouders en buurtbewoners in het geweer kwamen.

De wethouder van onderwijs heeft een nieuw onderzoek geëist voor oplossing van het huisvestingsprobleem. Dit onderzoek moet nog dit schooljaar worden afgerond.

Het CDA stemt met dit onderzoek in en wil in de begroting 2007, het geld bestemt voor de nieuwbouw, reserveren voor een mogelijke oplossing.

Woordvoerder onderwijs