Jongerenmotie

Barendrecht, 26 juni 2006

Motie

 

De gemeenteraad van Barendrecht in vergadering bijeen op 26 juni 2006.

Overwegende dat:

  1. Gemeentelijk jeugdbeleid een speerpunt vormt;
  2. Een klein deel van onze jongeren overlast veroorzaakt;
  3. Het beleid niet alleen gericht kan zijn op verboden in de Algemene Plaatselijke Verordening;
  4. Voor deze groep jongeren opvang dan wel begeleiding in de directe omgeving noodzakelijk is;
  5. In de jeugdagenda 2005 tot 2006 het belang is onderkend;
  6. Er mogelijk via de Regionale Agenda Samenleving subsidie van de Stadsregio Rotterdam te verkrijgen is voor op de preventie gerichte projecten

Spreekt uit:

Dat  op de preventie gerichte projecten van groot belang zijn om de overlast in de openbare ruimte te voorkomen.

Verzoekt het college:

  1. Bij de begrotingsbehandeling 2006 duidelijk aan te geven of het budget voor preventief jeugdbeleid vanuit de jeugdagenda 2005 – 2006 toereikend is om aan de preventieve doelstelling van het jeugdbeleid uitvoering te geven;  
  2. Te onderzoeken of Barendrecht voor subsidie van de Stadsregio in aanmerking kan komen voor preventief jeugdbeleid;
  3. Zonodig met aanvullende voorstellen te komen
VVD-fractie PvdA-fractie CDA-fractie
W.B. van der Hoek C.H.  Pieren  C.W. Righolt-Dam