Integraal veiligheidsbeleid

De startnotitie integrale veiligheid 2008 -2011, die tijdens de raadsvergadering van 24 september 2007 werd vastgesteld is de start van een nieuw te ontwikkelen veiligheidsplan 2008 – 2011.

In de startnotitie worden de uitgangspunten en de stappen, die genomen worden om te komen tot een integrale kadernota 2008 -2001 vastgesteld.
Binnenkort bepaalt de gemeenteraad wat de komende jaren de prioriteiten op het gebied van veiligheid moeten zijn.  Dit leidt vervolgens tot een kaderstelling voor de komende jaren. Deze kadernota integrale veiligheid 2008 -2011 zal naar verwachting eind april 2008 door de raad worden vastgesteld.
Tenslotte komen al deze mooie woorden in uitvoering in wijkveiligheidsplannen. Deze wijkveiligheidsplannen worden onderdelen van het totale wijkbeheer. De gemeente werkt daar momenteel aan en hanteert sinds kort in dit verband de term wijkregie.

Met de grote lijnen van de startnotitie was de raad het eens. De CDA-fractie en ook de overige fracties in de raad vonden de inbreng van burgers vanaf de start onvoldoende in deze startnotitie terugkomen. Het college wilde de betrokkenheid van de burgers beperken tot de daadwerkelijke uitvoering, de opstelling van de wijkveiligheidsplannen. Natuurlijk dan zijn de plannen concreet. Maar waarom kunnen burgers niet eerder meedenken met het veiligheidsbeleid in Barendrecht vroegen wij aan burgemeester van Belzen. De CDA-fractie is blij dat de burgemeester ook in zag dat er in een eerder stadium inspraak mogelijk moet zijn.
In ieder geval zullen de burgers een inspraak/meepraat moment krijgen bij de vaststelling van de prioriteiten, voor de vaststelling van de kadernota en bij het opstellen van wijkveiligheidsplannen. De burgemeester heeft toegezegd dit onderdeel van burgerparticipatie verder uit te werken en  in oktober 2007 voor te leggen aan de commissie Samenleving.

De CDA-fractie vond onduidelijk wat in de notitie bedoeld werd met professionals, externen etc.  Dat politie en brandweer daar bij horen is logisch. Maar gezien het brede terrein moet deze rij zeker langer worden.
Onlangs lazen wij in nagenoeg alle Nederlandse dagbladen over de actie van BVV met camerabeelden op haar website. De vereniging wilde op deze manier om achter namen van bezoekers van het clubgebouw te komen.
De uitspraken van haar voorzitter Dirk Vermaat hoe deze voetbalclub haar terrein beschermd en nog verder denkt te beschermen (met kentekenscanners) moeten we toch zeker zien als een manier om ook op sportvelden de veiligheid optimaal te waarborgen. Wat zou er nu niet mooier zijn externen/verenigingen  met dergelijke ideeën direct bij dit beleid te betrekken. Burgemeester van Belzen vond het een goed idee vertegenwoordigers van de sportverenigingen bij het opstellen van een nieuw veiligheidsbeleid te betrekken.
In oktober 2007 zal de commissie Samenleving een lijstje krijgen van instellingen/deskundigen die betrokken worden bij de opstelling van de kadernota integraal veiligheid 2008 -2011. Wij zijn hier zeer benieuwd naar.

Volgens de huidige planning is het eerste moment waarop u uw mening kan geven over het veiligheidsbeleid voor de toekomst de oriënterende vergadering van de commissie Samenleving van 12 november 2007.

Heeft u al eerder ideeën of suggesties laat ze dan vooral ook aan de CDA-fractie weten. Veiligheid gaat ons allen aan.