Raadsbesluit Centrumontwikkeling

Op 24 september 2007 heeft de raad met een grote meerderheid beslist om verder te gaan met de plannen voor de vernieuwing van het Centrum.

Voor de volledigheid via_deze_link leest u de tekst, die ik heb uitgesproken tijdens de raadsvergadering. In tweede termijn ben ik nog ingegaan op een aantal opmerkingen van de andere fracties:
De VVD wil een onderzoek naar meer locaties voor ouderenhuisvesting. Wij ondersteunen dat als CDA-fractie, maar dringen wel aan op zorgvuldigheid.
Als een gebied een echt serieuze optie is, dan pas er mee naar buiten, en niet eerder. Anders veroorzaken we nog meer onnodige onrust onder bewoners.
De PvdA wil het Waterschapsgebouw op het kruispunt tegenover de Bethelkerk meenemen in de plannen. Daar zien wij niets in. Het gebouw is eigendom Edudelta / De Gaarde. Het is beeldbepalend in Barendrecht. Bovendien is het ons inziens een veel te dure locatie voor woningen, en veroorzaakt woningbouw hinder voor weer een nieuwe groep inwoners van Barendrecht.
Met de fractie van SGP/Christenunie waren we het eens over de noodzaak van een klachtenmeldpunt als de bouw eenmaal gaat beginnen. Bewoners moeten onnodige overlast gemakkelijk kunnen melden en er moet ook snel gereageerd kunnen worden. Bovendien kan dan via het KlachtenMeldSysteem de gemeenteraad ook een vinger aan de pols houden.
De zorgen van verschillende partijen over de financiering van de plannen voor de "groene" Zuidpolder (onder meer Groen Links en D'66)delen we. Voor de inrichting van dit gebied moeten we geld reserveren, en wat er overschiet kunnen we gebruiken voor de Centrumontwikkeling. Niet andersom.

De financiering, dat is een van de grootste zorgen, en daarover moet binnen enkele maanden duidelijkheid komen. Dan kunnen we pas definitief besluiten of de voorliggende plannen haalbaar zijn.

De structuurvisie, die nu gemaakt gaat worden, die moet het ons duidelijker maken wat er staat te gebeuren. Tegen die plannen kunnen bewoners bezwaar maken, en uiteindelijk beslist dan de raad wat er echt gaat gebeuren. Dan is het inmiddels wel 2008. Met een beetje geluk kan er dan op de Rabobanklocatie en het Postkantoor in 2009 gebouwd gaan worden. Voor de andere locaties zal het 2010 en later worden, dat is nu de verwachting.

Voor vragen en opmerkingen ben ik graag beschikbaar.