Is kap bomen Middeldijk nodig?

Die vraag stelde de CDA-fractie ook in maart 2009 toen dit voorstel in in de commissie Ruimte aan de orde was.  Vanuit de ervaring met de bomenkap op de Middeldijk, ten oosten van de A29,  hebben wij ook geïnformeerd bij de wethouder naar mogelijkheden van b.v.  fasering en om en om kappen. Gezien het belang van de veiligheid, ten gevolge van het omvallen van de bomen, is dit echter geen optie meer. Bij de laatste storm in Barendrecht is er namelijk ook al een boom omgewaaid en op een auto terecht gekomen. Gelukkig zonder persoonlijke ongelukken. Het besluit om de bomen te kappen heeft een lange geschiedenis en vereist dan ook een nadere toelichting De gemeente Barendrecht, en ook de CDA fractie, probeert een goed leefklimaat te realiseren voor de inwoners. Een groene omgeving is hiervan een belangrijk onderdeel. Bij de inrichting van de  bebouwing is dan ook zoveel zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de groenstructuren die in de gemeente aanwezig waren. De oude polderdijken gaven, door hun begroeiing met bomen, daar invulling aan en zijn dan ook opgenomen in de wijkstructuur waardoor hun functie enigszins veranderde. Voor de aanleg van Carnisselande waren het dijken met een primaire waterkerende functie, meestal buiten de bebouwde kom en in beheer van het waterschap. Tegenwoordig zijn het secundaire waterkeringen of hebben geen waterkerende functie meer, liggen binnen de bebouwde kom en worden door de mensen beschouwd als de groenvoorziening in de omgeving.

Omdat de gemeente Barendrecht een hoogwaardig bomenbestand wil opbouwen is er onderzoek gedaan naar de stabiliteit en de breukgevoeligheid van de bomen. Hierbij is gekeken naar zowel de biologische aspecten als de mechanische aspecten.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de populieren aan de Middeldijk in slechte staat verkeren en aan vervanging toe zijn.

Dit moet dus zo spoedig mogelijk gaan gebeuren gezien eerdergenoemde ongelukken.

In 2001 had de gemeente al een besluit genomen maar heeft de uitwerking ervan in Carnisselande zoveel mogelijk opgerekt, mede vanwege het nu aangehaalde argument van kaalslag. Op dit moment is er andere begroeiing in de wijk en zijn het niet alleen de bomen op de Middeldijk die de groenvoorziening in het gebied bepalen. Dit geeft de gemeente de gelegenheid om het aldus genoemde besluit uit te voeren.

Omdat de CDA-fractie de bezwaren deelden hebben wij de discussie gehad met de wethouder om zo goed mogelijk met de bomenkap op de Middeldijk om te gaan. Het laten staan van de bomen is dus helaas geen optie vanwege de veiligheid. Wel is toegezegd dat er lering is opgedaan bij de vorige kap en dat er nu nieuwe bomen worden geplant met een kroon van aanzienlijke omvang en geen sprieten.

 Wij zullen dan ook blijven controleren dat er een goede kwaliteit bomen (Essen) met de toegezegde omvang zullen worden geplant en de wethouder hier op blijven aanspreken.