Kort verslag van de gemeenteraadsvergadering van 20-11-2018

Burgerraadsleden
De discussie over het toevoegen van extra burgerraadsleden is voor de coalitiepartijen in Barendrecht geen discussie. De burgerraadsleden voegen vanuit hun speciale expertise vaak kennis toe. En daarmee worden de beslissingen die de gemeenteraad neemt beter, stelden verschillende coalitiepartijen gisteravond in de raadsvergadering.
Op dit moment heeft een aantal partijen door een eerder genomen besluit al de ondersteuning van een of twee burgerraadsleden. In Barendrecht worden burgerraadsleden buitengewone commissieleden genoemd.

De samenwerkend coalitiepartijen zien die toegevoegde waarde ook voor de andere partijen in de raad. “Je kunt hiermee specifieke expertise binnenhalen,” stelde Wiljo Reijnders van het CDA. De te bespreken dossiers zijn soms groot en complex, en raadsleden zijn vaak op pad voor extra vergaderingen voor bijvoorbeeld een agendacommissie of gemeenschappelijke regelingen. De EVB diende een amendement in om de toevoeging tegen te gaan. “De focus van dit amendement ligt op het geld dat het een burgerraadslid op zou leveren en daar zit de VVD echt niet voor in de raad,” zei Matthijs van der Welle van de VVD daarover. GroenLinks sloot zich daarbij aan. Ada Dekker haalde nog maar eens aan dat een burgerraadslid per vergadering €80,- bruto krijgt. Daarvoor zul je niet veel mensen warm krijgen om al het werk te doen voor je bij een vergadering zit. “Daar moet je politiek gedreven voor zijn.”

Door als EVB te suggereren dat burgerraadsleden baantjesjagers zijn, is dus volgens de coalitiepartijen een karikatuur van het vele werk dat een burgerraadslid verzet. Al helemaal ten opzichte van die 80 of 160 euro bruto die je dan mogelijk per maand daarvoor krijgt. De coalitie hoopt met dit besluit waar nodig expertise te kunnen toevoegen aan het raadsdebat. En ook betrokken Barendrechters het ‘echte’ raadswerk te laten ervaren.

Competente wethouders
Ook was er verschil van mening over de toetsing van wethouders op hun competenties. Nu is het zo dat wethouders worden aangedragen door de partijen die samen een coalitie vormen. Dat gebeurt aan de hand van competenties die partijen zelf opgesteld hebben. Velen ervan zijn de laatste jaren geijkt aan onderzoeken die gedaan zijn naar wethouderscompetenties.

De coalitiepartijen vinden het dan ook niet nodig dit nog verder vast te leggen. Een openbare competentiebespreking schaadt personen als partijen hem of haar niet geschikt achten. “Je kunt zien wie ik in mijn werk aanneem en op welke gronden, maar wie het niet geworden is dat hoor je nooit,”  stelde de VVD. En dat hoort ook zo in de politiek.

Vragen over vuurwerkvrije zones
Tijdens het vragenkwartier stelde SGP/Christenunie vragen over de vuurwerkvrije zones rondom de aankomende jaarwisseling. CarnisseVeste en een deel van het Middeldijkerplein zijn permanent als vuurwerkvrije zone aangewezen, vertelde portefeuillehouder Van Belzen. Ook Borgstede moet daar in zijn idee aan toegevoegd worden en hij heeft dat al in werking gesteld.

Raadslid Van Meppelen Scheppink vroeg zich namens SGP/ChristenUnie af of het aantal zones nog verder uitgebreid kon worden. De portefeuillehouder vindt daarvan dat er wel balans moet zijn tussen het aantal locaties en de mogelijkheden om naleving van die zone ook te kunnen controleren. Dit wordt dus per toe te voegen locatie afgewogen.

Aan het begin van de raadsvergadering werd Natan Bode als raadslid voor de VVD geïnstalleerd.
Hij vervangt Jacinta Floor die met ziekteverlof is.
De coalitiepartijen heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes en plezier toe in zijn raadswerk voor Barendrecht.