Meer woningen in het Centrum!

overzichtcentrumcentrum-postkantoor

Dankzij de roep van het CDA zijn er 41 extra woningen bijgekomen. Een mooi begin …

Meer dan 8 jaar wordt er gepraat over het centrum. Tijdens de raadsvergadering van 17 februari 2015 is de kansenverkenning ‘centrumaanpak’ goedgekeurd.

Als CDA willen we graag meewerken aan de centrumaanpak.
Uiteindelijk hebben we tegen gestemd omdat:

  • wij meer levenloopbestendige woningen wilden dan het college/ coalitie van EVB-VVD-D66
  • wij de zaak eerst op een rijtje wilden hebben middels een nieuwe woonvisie ivm gewijzigde wetgeving ( 3D)
  • wij als CDA wilden een vestiging van bijvoorbeeld een winkel als de Lidl wordt gestimuleerd, door college / coalitie van EVB-VVD-D66 niet gesteund
  • wij geen baatbelasting wilden voor onze ondernemers, door het college/ coalitie van EVB-VVD-D66 niet gesteund
  • wij een zorgvoorziening wilden in het centrum (gelukkig is dat door het college overgenomen).

Wonen:

We vinden dat er meer woningen in het centrum moeten komen. Levensloopbestendige appartementen omdat de bevolking vergrijst. De ruimt hiervoor is er. Ook met behoud van het dorpse karakter.

In het voorgestelde plan kiest het college voor het aanpakken van de infrastructuur en hebben woningen geen prioriteit. Het CDA vindt dat een plan van deze omvang gebaseerd moet zijn op een actuele woonvisie. En deze is er niet. In de woonvisie komt de woonbehoefte van de Barendrechter naar voren. Mede door de recente wetswijzigingen worden mensen geacht langer zelfstandig te wonen. Dit kan invloed hebben op de bereikbaarheid en aard van voorzieningen, afstand tot woonvoorzieningen, aantallen huishoudens, mobiliteit (parkeerplekken en OV), winkels, openbare ruimte, verzorging, woonvormen.

Wij vinden dat door het ontbreken van een geactualiseerde woonvisie er geen goed gewogen besluit kan worden genomen over de centrumaanpak.

Winkelen en verblijven:

Het ‘t Vlak gaat de entree worden van ons centrum en wordt een horecaplein. Het CDA vindt dit een grote aanwinst voor het centrum en steunt dit van harte. De invulling van de horeca wil het college overlaten aan de ondernemers. Met deze vrijheid en blijheid strategie hebben wij problemen. Hoe pakt het college de regie als het niet lukt?

Om het centrum een impuls te geven is een grote trekker nodig. Dit wordt ook aangegeven vanuit de ondernemers. Het college wil geen extra ruimte bestemmen in de kansenverkenning voor een discounter zoals bijvoorbeeld een LIDL. We vinden dit een gemiste kans en hebben het nu als CDA op de agenda gezet.

Als CDA vinden wij dat de gemeente voorwaardenscheppend moet zijn en duidelijkheid moet geven aan de ondernemers. De gemeente moet zich inspannen om investeren door ondernemers aantrekkelijk te maken.

Voorzieningen:

Als CDA zien wij dat zorgvoorzieningen in de toekomst nodig zijn in het centrum. Het college heeft toegezegd met een onderzoek voor een zorgvoorziening aan de slag te gaan en daar ook invulling aan te geven in de kansenverkenning. Wij zijn erg blij dat het college onze mening op dit punt deelt en deze toezegging heeft gedaan.

Het CDA wil graag meewerken aan en meedenken over een levensloopbestendig centrum. Een centrum bouw je minimaal voor de komende 25 jaar. Dat betekent toekomstbewust bouwen aan een centrum dat geschikt is voor jong en oud.

[avatar user=”Arjan” size=”thumbnail” align=”left” /]