Met de kano van het Waaltje naar het Zuiderpark in Rotterdam

Hoewel het nog een aantal jaren zal duren voordat het echt mogelijk is begint dit plan toch steeds meer vaste contouren te krijgen. Op donderdag 3 juni  2010 op de Kleine Duiker is een begin gemaakt met de realisatie van deze kanoroute.

 

Dit vond plaats in de vorm van de start van het voorbeeldproject Zuidpolder een onderdeel van de toekomstige klimaatbuffer op het eiland IJsselmonde.

Bas Nootenboom mocht samen met vertegenwoordigers van de gemeenten Albrandswaard en Rotterdam, het Waterschap Hollandse Delta, Albrandswaard, Wereld Natuurfonds en provincie Zuid Holland alvast een stukje van deze route kanoën 

Sinds 2009 werken het Wereld Natuur Fonds (WNF) en ARK aan een visie op het realiseren van een klimaatbuffer op het eiland IJsselmonde. Samen met de gemeenten Barendrecht, Rotterdam en Albrandswaard, Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland, het Zuid-Hollands Landschap en Stadsregio Rotterdam is deze visie ontwikkeld.

De klimaatbuffer is nodig om te anticiperen op de klimaatverandering en de daarbijbehorende zeespiegelstijging. Door de zeespiegelstijging zal het water van de Oude Maas zouter worden waardoor het niet meer mogelijk zal zijn om in tijden van droogte zoet water vanuit de Oude Maas naar het Waaltje te pompen. Het plan is nu om voldoende waterpartijen aan te leggen in de Zuidpolder waarin wisselende waterniveaus  mogelijk zijn. Voor droge perioden kan op deze manier een grote waterreserve worden aangelegd. Het eiland IJsselmonde heeft dan zijn eigen zoetwatervoorraad en is dan niet meer afhankelijk van de waterkwaliteit van de Oude Maas. De klimaatbuffer zal in de toekomst bestaan uit de volgende waterpartijen die met elkaar in verbinding staan:

Het Waaltje, de waterpartijen in de Zuidpolder, de Gaatkensplas de Koedood de Blauwe Verbinding onder de A15 tpv de Heulweg,  de singels op Zuid en het Zuiderpark. 

Deze visie op de klimaatbuffer IJsselmonde is in hoofdlijnen af. De volgende fase is dus de realisatie. Vanaf donderdag 3 juni gaan ARK en het WNF in nauwe samenwerking met de gemeente Barendrecht en het Waterschap Hollandse Delta onderzoeken hoe het voorbeeldproject Zuidpolder in het veld vorm kan krijgen. Er wordt tegelijkertijd gestart met natuureducatie in de Zuidpolder voor kinderen uit de omgeving. Via deze activiteiten worden de natuurlijke kansen voor de achtertuin van Barendrecht  direct zichtbaar in het veld.

Door mee te werken aan deze klimaatbuffer en de financiële impulsen van het WNF en de Stadsregio worden de realisatie van een recreatieve Zuidpolder voor Barendrecht (speerpunt van het CDA) en een leuke kanoroute steeds concreter