Miljoenen investering onderwijshuisvesting

In de commissie Samenleving van 7 april 2008 is het integrale huisvestingsplan (IHP) onderwijs deel 2 aan de orde geweest.

Vorig jaar stelde de raad het IHP-deel 1 vast en maakte hiervoor ook geld vrij. Dat ging met name over de voorzieningen in het basisonderwijs. Nu gaat het nu over de huisvesting van CSG Calvijn en het Daltonlyceum

De gemeente heeft de plicht en krijgt daar ook middelen voor om te zorgen voor goede huisvesting van beide scholen. In het IHP-deel 2 (voor de periode tot 2023) worden 3 scenario’s geschetst om de toekomstige groei van onze middelbare scholen te kunnen uitvoeren. De kosten variëren van bijna € 29 miljoen (de wettelijke plicht) tot € 42 miljoen (de wensen van de scholen).
Bij de wettelijke variant wordt er vanuit gegaan dat het Calvijn op de Groene Hart locatie tot 2016 in noodlokalen/semipermanente lokalen blijft lesgeven  en het Daltonlyceum in 2011 kan beschikken over een permanente uitbreiding. De CDA-fractie heeft in de commissie vergadering al aangegeven dat zij vindt dat het Calvijn-Groene Hart over niet al te lange termijn over gelijkwaardige gebouwen als het Daltonlyceum moet beschikken. Dat betekent  in ieder geval  niet tot 2016 wachten op nieuwbouw voor het Calvijn.

Binnen het duurste scenario is gekozen voor het door het onderwijs veld gewenste model het opstarten van Lokaal Opleidingen Centra  LOC’s.  Dit houdt in dat er één centrum komt voor VMBO en MBO onder één dak.  Deze vorm van onderwijs is gebaseerd op intensieve samenwerking met bedrijven en instellingen in de regio.   Het zou mooi zijn als we dat zouden kunnen realiseren.  Maar zo ver is het nu nog niet.

Op dit moment wordt niet alleen gekeken hoeveel geld de gemeente heeft, maar ook of partners mee willen doen in de financiering van de onderwijshuisvesting. Daarbij wordt gedacht aan woningbouwverenigingen, de scholen,  bedrijven en instellingen die participeren in de LOC’s.  Wethouder van Deursen heeft goede hoop dat met die partners ook financieel kan worden samengewerkt. Meer dan uitgesproken intenties zijn er nog niet. 
Feit is dat de gemeente structureel dekking moet vinden in de begroting voor minstens € 29 miljoen. Dat is haar wettelijk plicht. Ook kan de gemeente besluiten nog meer geld in te brengen. Er wordt dan gewezen naar de reserve grondbedrijf. Maar dat "potje" is niet eindeloos gevuld. Ook bij de centrumontwikkeling, de inrichting van de Zuidpolder en het revitalisering van het Bedrijventerrein-Oost wordt al naar die reserve gewezen om geld uit te halen. 

Op dit moment wordt onderzocht waar de permanente scholen gebouwd kunnen worden. Meer inzicht daarin krijgt de raad waarschijnlijk pas na de zomervakantie.

In de raad van 21 april 2008 wordt over dit onderwerp verder gesproken. Het college zal dan naar verwachting het groene licht krijgen om in gesprek te gaan met mogelijke partners ter financiering van de bovenwettelijke onderwijshuisvesting. Bij de voorjaarsnota 2008  en uiteindelijk bij de begroting 2009 is de verwachting dat de college met een goed financieel en ruimtelijk onderbouwd voorstel komt. Pas dan kan de raad een besluit nemen of zij gaat voor de wettelijke variant of de onderwijskundig ideale variant met de LOC’s.

Voor de goede orde de huisvesting van de Gaarde en van het MBO in Barendrecht wordt niet door de gemeentelijke overheid bekostigd. Vanzelfsprekend zal bij de ruimtelijke inpassing met deze scholen terdege rekening gehouden moeten worden.