Motie Buitensportaccommodaties

 

 

 

 

Motie
Buitensportaccommodaties

Artikel 33 reglement van Orde [1]

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De gemeenteraad van Barendrecht in vergadering bijeen op 9 en 10 juli 2007

constaterende:

  • dat in de voorjaarsnota 2007 investeringsbedragen opgenomen zijn voor de buitensportaccommodaties;
  • dat deze investeringen noodzakelijk zijn;

overwegende:

  • dat de sportverenigingen een aanzienlijke groei doormaken en zullen doormaken;
  • dat deze groei groter is dan tot voor kort verwacht werd (zie bijvoorbeeld de inspraakreacties van de bestuursleden van de korfbalvereniging Vitesse en de voetbalvereniging BVV Barendrecht op 19 juni jl. in de raadscommissie Planning en Control);.

spreekt uit:

  • dat het wenselijk is dat het college onderzoekt, rekening houdend met de groei, hoe de sportverenigingen in de toekomst op een zo adequaat mogelijke wijze op de huidige buitensportaccommodaties gehuisvest kunnen worden;
  • dat de uitkomsten van dit onderzoek op een zodanig tijdstip aan de raad aangeboden worden dat de geplande investeringen voor 2008 niet in gevaar komen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht,

Naam: Dhr. W.B. van der Hoek                     Fractie:         VVD

            Dhr. C.H. Pieren                                                  PvdA

            Mevr. C.W. Righolt-Dam                                       CDA

            Dhr. J.T. IJzerman                                                D66


[1] Artikel 33, lid 1: Ieder lid van de raad kan ter vergadering een motie indienen. Artikel 33, lid 2: Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.