Motie uitbreiding Inge de Bruijn Sportfondsenbad

 

Motie uitbreiding
Inge de Bruijn Sportfondsenbad

Artikel 33 Reglement van Orde[1]

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De gemeenteraad van Barendrecht in vergadering bijeen op 9 en 10 juli 2007

constaterende:

 • dat het college en de gemeenteraad van Barendrecht erkennen dat er in Barendrecht een tekort aan zwemwater is;
 • dat de gemeenteraad besloten heeft het contract met Sportfondsen Nederland niet tussentijds open te breken;

overwegende:

 • dat het wegnemen van het tekort aan zwemwater in Barendrecht het beste kan geschieden d.m.v. uitbreiding van het Inge de Bruijn Sportfondsenbad;
 • dat de gemeenteraad van mening is dat de gemeente voordeel kan behalen door de uitbreiding van het zwembad mee te nemen bij de onderhandelingen over een nieuw contract;

spreekt uit:

 • dat het college een programma van eisen laat opstellen m.b.t. de uitbreiding van het zwembad;
 • dat dit PvE vóór 31 januari 2008 aan de gemeenteraad moet worden gepresenteerd;
 • dat het college daarna gaat onderhandelen met Sportfondsen Nederland over een nieuw contract, waarbij de uitbreiding betrokken wordt;
 • dat het college behalve met Sportfondsen Nederland ook met andere marktpartijen gaat onderhandelen;
 • dat onderzocht dient te worden welke andere contractsvormen (b.v. een service contract) mogelijk zijn, zodat voor de gemeente het beste (financiële) resultaat bereikt kan worden;
 • dat uiterlijk 31 december 2009 met de (fysieke) uitbreiding van het Inge de Bruijn Sportfondsenbad wordt aangevangen;
 • dat de (geschatte) kosten van de uitbreiding van het zwembad in de meerjarenbegroting 2008 – 2011 worden meegenomen

en gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 9 juli 2007.

Naam: Dhr. W.B. van der Hoek                  Fractie:        VVD

            Dhr. C.H. Pieren                                                PvdA

            Mevr. C.W. Righolt-Dam                                  CDA


[1] Artikel 33, lid 1: Ieder lid van de raad kan ter vergadering een motie indienen. Artikel 33, lid 2: Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.