Motie kernindicatoren

 

 

Motie

Kernindicatoren
(voorheen prestatie-indicatoren)

 

Artikel 33 reglement van Orde[1]

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De gemeenteraad van Barendrecht in vergadering bijeen op 9 en 10 juli 2007

constaterende:

  • dat het collegeprogramma 2006 -2010 niet op alle onderdelen voorzien is van kernindicatoren;
  • dat het collegeprogramma 2006-2010 in de raadsvergadering van 25 september 2006 is vastgesteld, waarbij de raad[2] er vanuit is gegaan dat het college bij de voorjaarsnota 2007 de ontbrekende en de ter discussie staande kernindicatoren nader concretiseert en ter vaststelling aan de raad aanbiedt bij de voorjaarsnota 2007;
  • dat de raad kennis heeft genomen van de notitie Kernindicatoren van maart 2007[3];
  • dat bij de voorjaarsnota 2007 geen kernindicatoren aangeboden zijn.

overwegende:

  • dat kernindicatoren noodzakelijk zijn voor het bepalen van de kaders die de raad het college meegeeft;

spreekt uit:

dat zij in de vergadering van de raadscommissie Planning en Control van 8/9 oktober 2007 het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake de vast te stellen kernindicatoren wenst te behandelen

en gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht,

Naam: Dhr. W.B. van der Hoek                      Fractie:         VVD

            Dhr. C.H. Pieren                                                  PvdA

            Mevr. C.W. Righolt-Dam                                       CDA

            Dhr. J.T. IJzerman                                                D66


[1] Artikel 33, lid 1: Ieder lid van de raad kan ter vergadering een motie indienen. Artikel 33, lid 2: Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 

[2] Zie betreffende amendement bij collegeprogramma 2006 -2010

[3] lijst van ingekomen stukken 26 maart 2007