Twee dagen algemene beschouwingen

De behandeling van de voorjaarsnota vonden plaats op 9 en 10 juli.
Op 9 juli werd ook door de CDA-fractie algemene_beschouwingen_2007 uitgesproken.

Door het vaststellen van de voorjaarsnota_2007 kan het college aan de slag om in oktober een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Op een drietal punten (personeeel, eventuele bezuiningsrichting en de utibreiding van het zwembad) heeft de raad door het aannemen van amendementen wijzigen aangebracht. U leest u verder op in dit artikel meer in.

De meeste zorg was er in de aanloop naar de algemene beschouwingen over het te verwachte tekort. Dit kwam enerzijds door de uitbreiding van personeel en anderzijds door de vele wensen uit het coalitieakkoord.

Vlak voor de raadsvergaderingen waar de beschouwingen aan de orde waren kwamen de financiële opklaring. De gemeente Barendrecht ontvangt meer dan verwacht uit de rijkskas. Daarnaast heeft de raad het budget (amendement_formatievoor personeelsuitbreiding voor 2008 verlaagd met € 200.000 tot € 600.000 en voor de jaren daarna met € 500.000 tot € 1,1 miljoen per jaar.  Hoe het college het geld over de personeelsuitbreiding inzet is niet de taak van de raad, maar van het college.

Wel is afgesproken dat het college op specifieke projecten zoals de Centrumontwikkeling een projectmanager kan inhuren, die op het project drukt.

Wat betreft de ombuigingsvoorstellen, die zijn nu niet meer direct aan de orde.  De CDA-fractie heeft aangegeven dat het college de organisatie best mag doorlichten om te kijken waar ombuigen mogelijk is en geld vrijgemaakt kan worden voor nieuw beleid. De druk van bezuinigen is er dan af en dan is zoeken toch van een heel andere orde.

De CDA-fractie heeft een amendement_no-go-area dat alleen niet door de VVD werd gesteund  ingediend om als er toch bezuinigd zou moeten worden de kaders voor bezuinigen vast te stellen. Het college had een aantal hoofddossiers bestempeld om niet op te bezuinigen, de no-go-area's genoemd.

De nieuwe kaders zijn als volgt geformuleerd:

  • de zwakkeren in de Barendrechtse samenleving bij bezuinigen ontzien
  • gebieden ontzien, die bijdragen aan de sociale cohesie
  • de Zuidpolder

Het college kon zich hier in vinden.

De veiligheid nabij station. Van het vermeende drugsdealen was de burgemeester nog niets bekend. Hij zou dat nagaan. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de plannen rondom de veiligheid. Na de zomervakantie horen we meer. In ieder geval komt er meer geld om de veiligheid te borgen.

Jeugdbeleid. In 2008 wordt naar verwachting de nieuwe jongerenvoorziening geopend. Ook de speeltuinvereniging Oranjetuin, die volgend jaar 50 jaar bestaat, krijgt een nieuw clubgebouw

Wat betreft het onderwijs is duidelijk dat er een grotere aanwas van middelbare scholieren is dan tot voor kort verwacht.  De eerste forse  "tegenvaller" in de begroting komt er ontegenzeggelijk aan. We hopen rond de begrotingsbehandeling als ook deel 2 van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) in de steigers staat hier meer zicht op te hebben.  

De adviezen van de WMO-raad krijgt de raad ter beschikking en het college geeft aan welke adviezen wel of niet aangenomen worden voorzien van argumenten.

Het CDA diende samen met de VVD en PvdA een motie in om uiterlijk eind 2009 te starten met de uitbreiding van het Inge de Bruijn Sportfondsenbad en geld op te nemen in de meerjarenbegroting 2008 -2011. 

In de voorjaarsnota zijn investeringen voorzien voor BVV, voetbalvereniging Smitshoek en korfbalvereniging Vitesse.  De CDA-fractie staat achter deze investeringen. In een motie wordt gevraagd te onderzoeken of de buitensportaccomodaties voor de toekomst voldoende capaciteit hebben. De raad wil het onderzoek ontvangen op een dusdanig tijdstip dat de geplande investeringen niet in gevaar komen.

Overige sportvoorzieningen: De CDA-fractie zal haar keuzes maken als de sportnota vastgesteld is.  We hebben het dan over de voorzieningen die in de voorjaarsnota 2007 genoemd worden onder de categorie hoog. Dit zijn onder meer een nieuw clubgebouwen voor de Barendrechtse tennisverenigingen en een botenloods voor Lekko. Verder zal de raad binnenkort ook een besluit moeten nemen over het clubhuis van de schietsportvereniging.

Naar de ontsluitingen  van de Barendrecht-Carnisselande en Centrum zijn onderzoeken toegezegd voor 2007. Door peroneelstekort zijn de resultaten van de onderzoeken in 2008 pas bekend. Wel is er al geld gereserveerd voor uitbreiding van de rondweg rondom Bedrijventerrein-Oost.

In de beschouwingen hebben wij aandacht gevraagd voor de vrijwilligers.  Op alle terreinen zijn ze actief en dragen zo hun steentje bij aan de sociale cohesie van Barendrecht.  Wij hebben aandacht gevraagd voor een presentatie van Barendrechters die bezig zijn met ontwikkelingsprojecten. Het idee van de CDA-fractie hier voor een bijeenkomst te beleggen om hun werk aan de rest van Barendrecht te presenteren werd door het college omarmt. We blijven benieuwd naar de uitvoering.

Ook is er hoop dat in de toekomst weer vlaggenmasten en dranghekken aan verenigingen worden uitgeleend. 

Verder wil de raad het college na 4 jaar "af kunnen rekenen" op wat ze bereikt hebben. We kunnen dat doen met behulp van de zogenaamde kernindicatoren.  Door middel van een motie roepen we het college op die in oktober a.s beschikbaar te hebben.

In de raadsvergadering van eind oktober 2007 zal de begroting definitief worden  vastgesteld. Dan pas weten we zeker of alle zaken, die we nu willen ook realiteit kunnen worden. Deze voorjaarsnota geeft daar een richting aan. Wij zijn positief gestemd dat de wensen uit going concern  gerealiseerd kunnen worden. Ook de wensen uit de prioriteit hoog maken een goede kans. Of er nog middelen overblijven ook zaken uit de prioriteit laag te realiseren zal in de herfst duidelijk zijn.

Wat betreft de ontwikkelingen rondom het centrum verwijzen wij naar het artikel "waarom toch geen besluit????

N.B. de teksten van de amendementen worden rond het weekend doorgelinkt,