Nieuw-Reijerwaard, aan de slag ermee!

Wethouder Cees Versendaal heeft van de raad op 18 januari 2010 toestemming gekregen om de gesprekken aan te gaan met Rotterdam, Ridderkerk, de Stadsregio en de Provincie om deel te gaan nemen aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard.  

Dat is het gebied dat wordt doorsneden door de Verbindingsweg, op Ridderkerks grondgebied.

Inmiddels heeft ook de Ridderkerkse raad (onder druk van de Provincie) ingestemd met deze ontwikkeling. Dat betekent dat de drie gemeentes het gebied in principe gezamenlijk gaan ontwikkelen.

Voordat de handtekening onder de overeenkomsten wordt gezet komt er nog een second opinion over de grondexploitatie (kortweg GREX). Zo’n GREX is in feite de begroting van het gebied. In die begroting staan de uitgaven voor verwerving van de grond, aanleg van wegen en infrastructuur aan de ene kant en de opbrengsten aan de andere kant. Die batenzijde wordt gevormd door de toekomstige opbrengsten door verkoop aan de geïnteresseerde bedrijven en door subsidies van rijk en provincie. De komende maanden wordt er door een externe partij nog eens heel goed naar deze begroting gekeken. Wij moeten als raad toch een grote mate van zekerheid hebben van een sluitende begroting. Want Barendrecht gaat in principe voor 1/3 participeren. Dat kan winst opleveren, maar we moeten er wel voor zorgen dat erg geen geld bij moet.

Waarom doet Barendrecht mee?

De belangrijkste reden voor Barendrecht om mee te doen is om er voor te zorgen dat het vooral AGF-handel gerelateerde bedrijven worden, die een plek krijgen in het gebied. Tot 2020 zal dan ook alleen aan deze sector grond worden verkocht. Er is vanuit deze sector, die ook wel de Agri-vers sector wordt genoemd, flinke belangstelling. Vanuit het Barendrechts/Ridderkerkse cluster van bedrijven, maar ook vanuit buiten dit gebied. Bedrijven in deze sector zijn veelal wel concurrent van elkaar, maar werken ook veel samen. Ze versterken elkaar en willen ook graag bij elkaar in de buurt zijn gevestigd. Nieuw-Reijerwaard biedt daar voor veel kansen.

Helaas gaat dat ten koste van een deel van de in het gebied gevestigde glastuinbouw. Een deel van die bedrijven kan elders in het gebied worden gevestigd en een ander deel zal de bedrijfsvoering staken, vanwege veroudering van de bedrijven. Maar er is te weinig ruimte om ieder bedrijf dat door wil gaan te kunnen huisvesten.

Wat het CDA in Barendrecht betreft had het bedrijventerrein, dat netto zo’n 95 hectare gaat omvatten, flink kleiner gekund. Dan had er meer glastuinbouw gehandhaafd kunnen blijven en was de leefbaarheid voor de bewoners van de Rijksstraatweg ook minder in het geding geweest. Maar de provincie heeft beslist en onder meer de crisis- en herstelwet maakt verder discussie zinloos.

Wat we als Barendrecht nog wel kunnen doen is er voor zorgen dat er een zo duurzaam mogelijk en goed ontsloten gebied komt. En dat we de aantasting van de woonomgeving voor de bewoners Rijsoord zoveel mogelijk proberen te beperken.

Amendement met voorwaarden

In een amendement van het CDA, dat mede werd gesteund door de bijna voltallige raad van Barendrecht, hebben we een aantal voorwaarden meegegeven aan wethouder Versendaal. De belangrijkste daarvan zijn, naast een sluitende GREX (begroting):

  • een groen gebied van minimaal 100m breed achter de huizen aan de Rijksstraatweg als buffer met het bedrijventerrein
  • zoveel mogelijk meervoudig grondgebruik (bedrijfsfuncties stapelen, de mogelijkheid van het plaatsen van kassen op bedrijfsgebouwen onderzoeken)
  • geen bedrijven die gevaar, lawaai, standen of andere vormen van hinder opleveren
  • optimaal ruimte voor bedrijven in de agro sector
  • doorpakken, zodat de tuinders in het gebied verder kunnen met hun bedrijf of een andere invulling aan hun tijd kunnen gaan geven
  • een goede en tijdige ontsluiting van het gebied, bij voorkeur door een directe aansluiting op de A15 of de A16

Kortom een bedrijventerrein, dat een bijzondere invulling krijgt, en mooi uit gaat zien en alle ruimte biedt voor innovatie en duurzame ontwikkelingen

Het college heeft de raad ook toegezegd dat we voortdurend worden geïnformeerd over alle ontwikkelingen. We hadden trouwens niet anders verwacht en hebben tot op heden ook op dat terrein goede ervaringen met onze wethouders en burgemeester.

U kunt Klaas Groenendijk, als woordvoerder op dit dossier, uiteraard altijd bevragen!

Het met een ruime meerderheid aangenomen amendement kunt u hier downloaden:
amendement_nieuw-reijerwaard_cda__vvd__cu-sgp_en_pvda