Nog geen automatische kwijtschelding.

De CDA-fractie ontving van de wethouder financiën antwoord op haar vraag of het al mogelijk is financiële gegevens van mensen, die rond moeten komen van een minimuminkomen via de rijksbelastingdienst te ontvangen. Helaas blijkt dit nog steeds niet mogelijk  

Toch betekent dat niet dat onze afdeling sociale zaken niets doet om mensen met een minimum inkomen op te sporen en te wijzen op het Barendrechtse minimabeleid.

De gemeente Barendrecht maakt bij haar beleid geen onderscheid tussen 65-minners en 65-plussers. Zij probeert beide doelgroepen gelijk te bereiken.

Wat doet de gemeente Barendrecht om in de toekomst te doelgroep minima goed te bereiken:

  1. De afdeling sociale zaken heeft een innovatiesubsidie ontvangen.  Tien gemeenten en twee intergemeentelijke sociale diensten ontvangen deze gelden. Het doel is zo innovatief mogelijk te werk te gaan om de doelgroep minima te bereiken. Dit project loopt nog.
  2. Tussen VNG en belastingdienst worden nog steeds gesprekken gevoerd om de koppeling van financiële  gegevens (inkomen en vermogen) mogelijk te maken.

Op dit moment maakt de afdeling sociale zaken gebruik van de mogelijkheden die er wel zijn namelijk:

  1. De afdeling sociale zaken kan op dit moment alleen met een bekend sofi-nummer gegevens over de inkomsten van de betreffende persoon ontvangen. Het is nog steeds niet mogelijk zowel inkomen als vermogen uit te wisselen.
  2. De afdeling sociale zaken en financiën van de gemeente zoeken naar alternatieve mogelijkheden. Zo heeft de afdeling financiën vorig jaar december nog een actie gevoerd. Deze actie bestond uit het persoonlijk aanschrijven van belastingplichtigen, die voor de waterschapsheffing (via SVHW) kwijtschelding hebben gekregen. Zij kwamen automatisch in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht op de Eneco afrekening van 2006. Alleen het toesturen van hun banknummer en een kopie van de afrekening was voldoende om alsnog voor de kwijtschelding in aanmerking te komen. Van de 149 aangeschrevenen werden 117 reacties ontvangen.

Duidelijk is dat de gemeente alles in het werk stelt om Barendrechters die rond moeten komen van een minimuminkomen in beeld te krijgen. De CDA-fractie hoopt dat dit op termijn door koppeling van gegevens nog beter kan gaan.

Het volledige antwoord van wethouder Schoehuizen lezen? Klik dan hier voor het antwoord_kwijtschelding