fietsenstallling

Veilig in Barendrecht

De gemeente Barendrecht is een belangrijke regisseur op het gebied van veiligheid.

Veiligheid is een breed begrip. Dat bleek wel tijdens de oriënterende vergadering van de commissie Samenleving van 19 maart 2007.

Een dertigtal gemeentelijke veiligheidsthema's kunnen verspreid worden over vijf zogenaamde veiligheidsvelden. In het kort zien de vijf veiligheidsvelden er als volgt uit:

  1. Veilige woon- en leefomgeving. Hieronder vallen onder meer (huiselijk) geweld, inbraken, autokraken, fietsendiefstal, problemen in gezinnen en tussen leeftijdsgroepen in een wijk en vandalisme.
  2. Bedrijvigheid en veiligheid: Veiligheid rondom winkelcentra, bedrijventerreinen, horeca vallen hier onder.
  3. Jeugd en veiligheid: We hebben het dan over overlastgevende jongerengroepen, criminele jeugdgroepen, alcohol en drugs, veiligheid in en om school
  4. Fysieke veiligheid: hieronder valt de veiligheid rondom de spoorcorridor Barendrecht, verkeersveiligheid maar ook de brandveiligheid in gebouwen, de risico's van gevaarlijke stoffen.
  5. Integriteit en veiligheid. Hierbij moet gedacht worden aan radicale moslims, rechtsextremisten, terrorisme en georganiseerde criminaliteit.

Integraal veiligheidsbeleid

Hoe de gemeente denkt aan al deze veiligheidsaspecten aandacht te geven wordt in het integraal veiligheidsbeleid geformuleerd. Het huidige integrale veiligheidsplan 2004 heeft een looptijd tot en met het einde van dit jaar. Dat betekent dat er nu gewerkt wordt aan het integraal veiligheidsbeleid 2008 tot 2011 waar alle hierboven genoemde aspecten worden opgenomen.

Zo'n nieuwe notitie komt niet zo maar tot stand. De eerste stap is het opstellen van een startnotitie door het college. De raad neemt aan de hand van die notitie een besluit waar de komende jaren prioriteiten aan gesteld worden. Dit wordt neergelegd in een zogenaamde kadernota. Voor dat deze door de raad wordt vastgesteld is er volop overleg met bijvoorbeeld politie, brandweer en hulpverleners. Maar ook de bewoners van Barendrecht krijgen hierin nadrukkelijk een stem. Veiligheid gaat ons allen aan. In de kadernota wordt duidelijk wat bereikt moet worden en wat het mag/kan kosten.

Na goedkeuring van de kadernota integraal veiligheidbeleid 2008 -2011 gaat het college aan de slag om te komen tot een uitvoeringsprogramma.  Het is dan aan de raad om op enig moment te controleren of al die mooie plannen uit de kadernota ook uitgevoerd zijn.

De praktische uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid is niet alleen een taak van de gemeente. Daarbij zijn partners nodig. Politie, het (school)maatschappelijk werk, maar ook bijvoorbeeld discotheek Yellow en Alle-r-hande, jeugdzorg zijn een paar van die partners. We zien op dit moment dat de samenwerking tussen alle partners met de gemeente als regisseur steeds beter gaat lopen. Naast de gemeente speelt zeker bij de jeugdzorg ook de stadsregio een rol.

Wijkwerkplan politie

Op 19 maart 2007 kreeg de commissie Samenleving een presentatie van het wijkwerkplan van het politie wijkteam Barendrecht.

Tachtig procent van de politiewerkzaamheden worden ingevuld door landelijk opgelegde taken. De overige twintig procent wordt in overleg met de gemeente ingevuld. De politie gaf aan dat de regiorol daarvan nadrukkelijk bij de gemeente ligt. Voor 2007 zijn in Barendrecht de volgende speerpunten benoemd: Geweld, jeugd, verkeersveiligheid, woning-, auto- en bedrijfsinbraken. Speciale aandacht is er in 2007 ook voor de omgeving van het NS-station.

Wijkveiligheidsplannen

De gemeente kent een viertal wijkveiligheidsplannen. Het is in de toekomst de bedoeling deze direct in verband te brengen met het wijkbeheer. Schoon, heel en veilig is voor elke woonomgeving het uitgangspunt. Op dit moment worden door de gemeente plannen ontwikkeld voor het integraal beheer openbare ruimte (IBOR).

In de commissie van 19 maart 2007 werd een presentatie verzorgd voor het wijkveiligheidsplan Barendrecht-(Centrum) Oost. Dit is het gebied tussen de Barendrechtseweg en de spoorcorridor.

fietsenstallling

De CDA-fractie heeft uitdrukkelijk gevraagd om in de ambtelijke werkgroep veiligheid rondom NS-station ook de mening van burgers te horen.

In dit wijkveiligheidsplan net als bij het wijkwerkplan van de politie is ook extra aandacht voor het NS-station/overkapping.  Op dit moment is een ambtelijke werkgroep samen met onder andere de politie en Prorail bezig met een inventarisatie van de problemen rondom de overkapping. Zowel binnen, buiten en "boven" het station zal gekeken worden. De suggestie van de CDA-fractie om in deze werkgroep ook de mening van de Barendrechters te horen werd door de burgemeester overgenomen.  Vooral in de avond uren voelen  Barendrechtse vrouwen zich onveilig als zij het station verlaten. De tunnel aan de Gebroken Meeldijk is zo'n punt van waar onveiligheid direct beleefd kan worden.

Borging veiligheid spoorcorridor Barendrecht

spoorcorridor.site 

Overzicht Spoorcorridor Barendrecht. Bron: gemeente Barendrecht

In de commissie samenleving van 19 maart 2007 gaf burgemeester van Belzen de stand van zaken op dit punt aan.  De spoorcorridor Barendrecht is meer dan de overkapping. Ook de dive-under voor de HSL-Zuid valt daaronder

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een Operationeel Veiligheidsplan (OVP). In dit document liggen afspraken tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en alle gemeenten langs de Betuwelijn en HSL-uid. Bij dit landelijk overleg is burgemeester van Belzen bestuurlijk heel direct betrokken. 

De CDA-fractie steunt de inzet van de burgemeester om de reizigerssporen in de overkapping  in geen geval vrij te geven voor lege goederentreinen. In het verleden was vanuit de gemeente Barendrecht een harde eis dat die sporen gescheiden blijven. Juist in de drie tunnelbuizen voor goederenvervoer zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen.  En dat is niet voor niets gedaan. Ook dit moet opgenomen worden in het OVP. Wij gaan ervan uit dat burgemeester van Belzen dit geregeld krijgt, maar zijn anders bereid dit middels een motie bij minister Camiel Eurlings kenbaar te maken. Compromissen maken zijn zeker op dit punt van veiligheid nooit aan de orde.

Behalve een landelijke borging moet de veiligheid ook lokaal geborgd zijn. Wij hebben er alle vertrouwen in dat onze vrijwillige brandweer die klus kan klaren.  Vanzelfsprekend staan zij daarin niet alleen. We maken niet voor niets deel uit van de veiligheidsregio Rotterdam.