Nog geen concrete plannen voor CO2 leiding

Voor een CO2 leiding langs Barendrecht zijn nog geen concrete plannen. Dat is het antwoord van het college op de schriftelijke vragen van het CDA.

 

De CDA-fractie stelde op 16 maart 2013 vragen over berichten over een CO2­ leiding door of langs Barendrecht. Met de vragen wilde de CDA-fractie weten hoe concreet de plannen waren, wat de procedures zijn en hoe het zit met de veiligheid en risico’s. Op 19 maart 2013 ontvingen wij antwoord van het college.

Het antwoord van het college samengevat

  • · HHet college is ook niet op de hoogte van de plannen
  • · De plannen zijn nog niet concreet. Het gaat om een globale verkenning en kostenraming.
  • · In de verkenning wordt ook het transport van andere chemische producten via een pijpleiding meegenomen.
  • · De landelijke buisleidingenstraat loopt langs Barendrechts grondgebied.
  • · Het college brengt deze plannen in het periodieke overleg met het Havenbedrijf later dit jaar aan de orde.
  • · Als in de toekomst blijkt dat er een nieuw tracé voor een leidingenstraat wordt gekozen is een bestemmingsprocedure van toepassing.
  • · Als het om een nieuwe  leiding in een bestaande leidingstrook gaat, is dit opgenomen in het bestemmingsplan.  Dan moet beoordeeld worden of er een bestemmingsplanwijziging moet komen. Dit is onder meer afhankelijk van het risicocontour.
  • · Wat betreft de inspraakmogelijkheden: Bij een bestemmingsplanprocedure gelden de normale inspraakmomenten. Voor een aanlegvergunning is na vaststelling bezwaar en beroep mogelijk.
  • · Risico’s voor leidingen, die nu rondom Barendrecht liggen zijn te vinden op www.risicokaart.nl .  De gemeente werkt aan een externe veiligheidsvisie waarin deze risico’s ook zullen worden gepresenteerd.

De CDA-fractie is voor dit moment tevreden met het antwoord van het college.  We wachten af of de plannen concreet worden en zullen op dat moment beoordelen op veiligheid en risico’s voor de omgeving.  De CDA-fractie houdt de plannen in ieder geval in de gaten!