Reactie op visie op locatie Kruidentuin

Dinsdag 20 september 2011 wordt de visie van  het college van B & W op de Kruidentuin behandeld. Samen met VVD, D66 en ChristenUnie/SGP heeft het CDA een reactie hierop geschreven.  

De gezamenlijke reactie zal in het commentaar van de wethouder tijdens de commissievergadering worden meegenomen.

Nieuwsgierig naar de reactie van CDA, VVD, D66 en CU/SGP lees dan verder!

Aanbevelingen

Aanbevelingen voor de inrichting van de Kruidentuin gebaseerd op een hoogwaardige stedenbouwkundige kwaliteit met behoud van groen en tegemoetkomend aan de gemeentelijke opgave van de bouw van een MFA (Multifunctionele Accommodatie) en de woningbouwbehoefte van Barendrecht.

In de Multifunctionele accommodatie komen volgens de plannen onder de basisscholen de Hoeksteen en Dubbeldekker, een sportzaal en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Concreet

Rekening houden met:

Omwonenden, bezonning, uitzicht, verkeer door de Kruidentuin, parkeeroverlaat, toekomstig bouwverkeer

Vertaald:

Rooilijnen

Rooilijnen van de nieuwe bebouwing afstemmen op andere rooilijnen die elders op de Binnenlandse Baan worden aangehouden. Rekening houdend met afstand tot bestaande bebouwing en hoogte nieuwbouw.

Bouwhoogtes aanpassen

Uitgangspunt voor de gebouwhoogte in het Kruidentuin gebied is een gebouwhoogte van maximaal 4 woonlagen, maar in ieder geval niet meer dan 5 lagen. Deze bouwhoogte kan dan langs de Binnenlandse baan variëren van twee woonlagen bij de hoek Rozemarijnsingel tot 5 lagen bij de Buitenlandse baan

Hoek Rozemarijnsingel/Binnenlandse baan

Aanbevolen wordt om hier geen woningbouwlocatie te starten maar direct te beginnen met de bouw van de MFA met een hoogte van 2 lagen. Door middel van grondruil moet deze functiewisseling mogelijk zijn.

Indien dit niet mogelijk is dan moet worden uitgegaan van een maximale bouwhoogte op deze locatie van 3 woonlagen met evt een half verdiepte parkeergarage.

Afstand tot aan de huidige bebouwing in relatie tot de bouwhoogte is bepalend voor de architectuur van het gebouw en met name de vormgeving van de  bovenste verdieping.

Deze opmerking geldt ook voor de volgende onderdelen.

Langs de Binnenlandse baan

Bouwhoogte MFA 2 hoog met eventueel daarboven 1 woonlaag (school , jongerenhuisvesting of het CJG).

Deze bebouwing vereist  een doordachte architectonische vormgeving. Bij voorkeur gebruikmakend van diagonaals verspringende gevels (zoals nu) , gebouwhoogte variatie en transparantie (m.a.w geen Chinese muur)

Vitaal

Voorkeur voor de woningen met bedrijfsruimte. Voordeel is dat  deze bebouwing minder massaal oogt dan de huidige bebouwing. Zie ook de varianten studie.

Alternatief is een appartementengebouw (levensloopbestendig) met een bouwhoogte evt. 3 hoog met een half verdiepte parkeergarage. Door een goede positionering van het gebouw krijgt de wijk op deze plaats meer ruimte voor groen en krijgt een ruimere beleving. Aandacht voor de bomen die er nu staan.

Hoek van  de Binnenlandse Baan met de Buitenlandse Baan

Als er behoefte is aan meer bouwvolume zal dit leiden tot meer hoogte. Uitgangspunt is het behoud van de groene en ruime opzet van het gebied. Als knooppunt van twee belangrijke wegen in dit gedeelte van Barendrecht is dit een markant punt voor een markante gebouw van vijf verdiepingen en in dit geval dus de meest geschikte locatie.

Bouwblok t.o. slagerij Schaap

Dit bouwblok kan naar achteren worden geschoven door bijvoorbeeld de parkeerplaatsen niet achter maar voor het gebouw te plaatsen. Dus aan de kant van de Binnenlandse Baan.

Parkeren

Gezien de plannen voor nieuwe woningen en de MFA zal een gedegen parkeerberekening met bijbehorend parkeerplan noodzakelijk zijn. De berekeningen zullen moeten worden gebaseerd op een parkeernorm van 1,8 die geldt voor zowel het eigen terrein als in de openbare ruimte.

Parkeren in het gebied het liefst uit het zicht. Dit houdt in ondergronds, half verdiept of anders rondom gebouwen achter een aarden wal met beplanting

Verkeer

Gezien de huidige verkeersoverlast tijdens de piekuren die worden veroorzaakt door het halen en brengen van de kinderen van o.a. de twee scholen is een aanpassing van de verkeersinrichting van de Kruidentuin noodzakelijk.

Groen

Het spreekt voor zich dat er bij de aanpassing van het gebied de groenstructuur zoveel mogelijk blijft behouden.

Daarnaast wordt nog extra aandacht gevraagd voor:

  • de mooie Cederboom bij het huidige CJG,
  • bomen bij Vitaal
  • parkeren achter een aarden wal met beplanting

Huisartsen

Aangeraden wordt om bij de inrichting van de Kruidentuin of bij de Centrumplannen rekening te houden met een dreigend huisartsenprobleem.