Samenwerking met Albrandswaard en Ridderkerk

Als het aan de commissie Samenleving ligt gaat die verdere samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) er op korte termijn komen. De commissie Samenleving besprak op 5 november 2007 een gezamenlijke notitie van de drie colleges. De notitie kreeg de naam mee:"Koersdocument voor het uitbouwen van de intergemeentelijke samenwerking tussen de BAR-gemeenten "

De afgelopen jaren wordt op een aantal terreinen al gezamenlijk in BAR-verband of met bijvoorbeeld Ridderkerk of Albrandswaard opgetrokken.

Een belofte uit het collegeprogramma de komende periode mogelijkheden te onderzoeken om tot een nadere samenwerking met de BAR-gemeenten te komen is een stap dichterbij gekomen.

Op dit moment wordt er in BAR-verband al samengewerkt bij de invoering van de  WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Met Albrandswaard ontwikkelen we gezamenlijk de Vinex-locatie Midden IJsselmonde (Carnisselande en Portland). Om tot een gezamenlijke grondexploitatie te komen is de OMMIJ (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde) een aantal jaren opgericht. Op dit moment is er een nauwe samenwerking met Ridderkerk in verband met de financiële situatie bij Drechtwerk, de regionale instelling voor sociale werkvoorzieningen.  Ook bij de plannen rondom Freshport Rijnmond is overleg met buurgemeente Ridderkerk noodzakelijk.  En wat te denken van de plannen van een groene zone aan de Zuidrand van ons eiland. Dat kan zeker niet zonder samenwerking met onze buurgemeenten Albrandswaard en Ridderkerk. Kortom er wordt al veel samengewerkt en waarom zou men dan niet verder kijken waar dat nog meer mogelijk is. De CDA-fractie vindt dit een goede zaak.

In het koersdocument worden een aantal terreinen genoemd waarop verder kan worden samengewerkt. Met de samenwerking wordt ondermeer beoogd de bestuurlijke slagkracht te vergroten, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, Maar ook de efficiency te vergroten en het versterken van de integrale aanpak van een aantal regionale zaken aan de Zuidrand van de stadsregio. Ook een punt van winst kan zijn de kwetsbaarheid van de organisaties te beperken.

Het college heeft ruim 15 punten genoemd waar op korte termijn samenwerking mogelijk kan zijn.  Dat is de eerste stap.  Er wordt nu het een en ander in de steigers gezet. Over een jaar moeten we concrete resultaten kunnen zien waar samenwerking echt mogelijk is.

In het koersdocument wordt diverse malen uitdrukkelijk benadrukt dat de eigenheid van de drie dorpen gewaarborgd is, wordt en blijft. Dat betekent dat de deelnemende gemeenten niet bang hoeven te zijn dat hun autonomie en identiteit wordt aangetast. Samenvoegen tot één grote stad ten zuiden van Rotterdam is niet aan de orde. Dat wil de CDA-fractie ook zeker niet. Maar gezamenlijk optrekken kan zeker meer gewicht in de schaal leggen als het nodig is. Mogelijk gaat het samenwerken op termijn ook een financieel voordeel opleveren. Het is nog veel te vroeg dat al mee te nemen. Eind maart 2007 zijn de raden van de BAR-gemeenten bijeen geweest voor een werkconferentie om te kijken wat er mogelijk is. Daarna zijn de colleges aan de slag gegaan om zaken op papier te zetten. Dit rapport is er het resultaat van.

Burgemeester van Belzen heeft de commissie toegezegd zeker één keer per kwartaal in de commissie Samenleving het proces terug te koppelen. Dat kan wat betreft de commissie zowel mondeling als schriftelijk. Wij hebben er alle vertrouwen, zeker gezien de ervaring met dit proces tot nu toe, dat we op die manier voldoende informatie krijgen.

De commissie Samenleving van 5 november 2007 stond in zijn geheel achter de weg naar samenwerken, die nu wordt ingeslagen. Eind november 2007 zal het besluit officieel in de raad genomen worden. Het wachten is nu op het besluit dat de gemeenteraden van Albrandswaard en Ridderkerk gaan nemen.